Magisterské studium

Podmínky pro přijetí zde zveřejněné platí akademický rok 2022/23. Aktuální podmínky pro přijetí budou zveřejněny v průběhu března–dubna 2023.

Navazující magisterský studijní program Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň a soustředí se na vzdělávání a rozvoj tvůrčích schopností a praktických dovedností v oboru umělecké audiovizuální tvorby. Elementárním předpokladem k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole.

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek programu Audiovizuální studia. Uchazeči a uchazečky musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU.


Co potřebuji?
Povinné práce a dokumenty

1. Talentová práce

Pokud je předkládané o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části jsou uchazeči autory. V případě síťových děl uveďte odkaz na URL. Talentové práce zašlete ve dvou identických examplářích na USB flash discích viditelně označených vašim jménem. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači.

2. Doprovodné dokumenty – zašlete jako počítačový soubor a navíc 1x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, nebo pdf.

3. Analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej na téma související s audiovizí (rozsah min. 20 normostran). U absolventů a absolventek bakalářského studia FAMU je předkládána pouze bakalářská teoretická práce. Zašlete jako počítačový soubor a navíc 1x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, nebo pdf.

4. Další povinné součásti


Mám pohromadě vše potřebné a mohu práce odeslat?


Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo je zaměřené na posouzení talentu a schopnosti kritického myšlení a probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazečů). Přijímací komise hodnotí na základě předložených pracích schopnost autorského vyjádření, prokázanou míru talentu a osobních předpokladů pro studium programu.

Do druhého kola, jež probíhá formou ústního pohovoru, komise na základě dosažení minimální hranice v bodovém hodnocení navrhuje ty uchazeče a uchazečky, kteří prokázali dostatečnou míru talentu a teoretických schopností. Přijímací komise hodností schopnost orientace v oblasti výtvarného umění a kinematografie, schopnost kriticky reflektovat vlastní tvorbu a osobní předpoklady pro studium programu.

Uchazeči a uchazečky, kteří neabsolvovali bakalářské studium na FAMU, musí ve druhém kole formou bodovaného testu z oblasti kinematografie a nových médií prokázat znalosti nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek programu Audiovizuální studia.


Hodnocení přijímacího řízení

Talentové a znalostní předpoklady uchazečů ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi/děkance FAMU k přijetí do studia.