Magisterské studium

Studium v magisterském programu Audiovizuální studia má umělecko-výzkumný charakter a je rovnoměrně rozloženo mezi teorii umění a vlastní uměleckou tvorbu. Prostřednictvím individuálního mentoringu nabízí tvůrčí rozvoj v jednom ze zvolených zaměření – 3D animace a game engine, videoesej nebo umění s využitím umělé inteligence. Rozvíjí vlastní umělecké vyjádření studentů a studentek, ale vede i k osvojení profesních standardů a dovedností, umožňujících budoucí uplatnění ve vybrané specializaci.

Teoretická část studia probíhá pro všechny specializace současně a klade důraz na propojení mediální teorie s aktuálními uměleckými směry. Hlavním teoretickým předmětem studia je Audiovizuální teorie, v jehož rámci jsou diskutována zejména témata současného umění, jako je posthumanismus, politika platforem, umělá inteligence, politika emancipace, postkolonialismus nebo archivní obrat. Uměleckou tvorbu a výzkum pak propojuje umělecko-výzkumný projekt, který studenti a studentky připravují v polovině studia. Jeho cílem je provázání absolventského díla a teoretické diplomové práce, ale i příprava projektové dokumentace a fundrising. Teoretickou část studia vede Palo Fabuš a Anežka Bartlová, projektovou pak Marie Lukáčová a Martin Blažíček.

Schéma studia (pdf)

Narozdíl od bakalářského studia není studium v magisterském programu zaměřeno na základní znalosti a dovednosti, ale na získávání pokročilých tvůrčích a výzkumných kompetencí a na rozvíjení vlastního autorského jazyka. Studium je vystavěno na projektové bázi s převládající seminární a workshopovou formou. V úvodních semestrech jsou soustředěny aktivity rozvíjející kompetence ve zvoleném oboru a také teoretické předměty. Ty se polovině studia setkávají v umělecko-výzkumném projektu, který je pak hlavní náplní druhé poloviny studia.

Studijní zaměření programu

3D animace a game engine – tvorba ve 3D prostředí s vyústěním do pohyblivého obrazu. Cílem studia je prohloubení znalostí ve vybrané oblasti 3D animace, seznámení se s obvyklými profesními postupy rychle se rozvíjejícího oboru a jejich využití ve vlastní umělecké tvorbě. V rámci oboru je možné rozvíjet například znalosti modelování a sculptingu, stop-motion a keyframe animace, rigování, motion capture, pokročilé znalosti game enginů (production a render pipeline, shader graphs, osvětlení, VFX post-processing, non-destructive assets pipeline), podrobné znalosti různých 3D editorů, základů C#/C++ skriptování, API a SDK, implementace interaktivních postupů, fyziky a matematiky 3D simulací, networkingu a implementace AI. Studium zahrnuje i použití specifického hardware, jako jsou headsety, kontrolery, nebo design vlastních periferií. Předpokladem ke studiu je předchozí vlastní autorská tvorba ve 3D prostředí. Mentory pro toto zaměření jsou Vojtěch Radakulan a Šimon Levitner.

Videoesej – tvůrčí zaměření na esejistickou formu videa v celé šíři jejího pojetí – jako výzkumného nástroje, formy současného umění, nebo formy vycházející z experimentálního filmu a tradic kinematografie. Cílem studia je rozvoj a další kultivace esejistické formy a prohloubení vlastní schopnosti „myšlení obrazem“. Studium je zaměřeno na nalezení a prohloubení autorské tvůrčí koncepce, druhotně pak na další rozvoj dovedností spojených s natáčením a postprodukcí autorského filmu, jako je konceptualizace a vývoj námětu, doprovodný výzkum, scénář a dramaturgie, práce s komentářem, práce s grafickými nástroji, 2D animace a kompositing, práce s textem, práce s archivy a produkce. Předpokladem ke studiu je vlastní předchozí zkušenost s tvorbou videoesejí a elementární postprodukční dovednosti. Mentory pro toto zaměření jsou Marie Lukáčová, Ondřej Vavrečka a Martin Blažíček.

Umělecká tvorba s využitím umělé inteligence – zaměření studia na využití umělé inteligence v tvůrčím uměleckém procesu. Cílem studia je hledání dialogu mezi umělcem a AI, zaujímaní kritických perspektiv a zkoumání hranic jejího využití. Studium se zaměřuje na široké spektrum forem umělé inteligence – machine learning, generativní AI, asistivní AI nástroje, komerční aplikace i vytváření vlastních datových modelů a programování AI aplikací. V průběhu studia se lze zaměřit například na AI nástroje pro zvukovou kompozici (text to audio, audio to audio, modelování nástrojů, text to voice a integrace AI obsahu s akustickým), datové modely pro generování grafiky, textu a videa, genealogii a taxonomii generativních modelů (Inceptionism, VAE, GAN, denoising diffusion models), dynamické neurální sítě a optimalizační techniky. Výstupem studia může být například dílo využívající AI generovaný audiovizuální obsah, práce zabývající se vztahem člověka a AI, nebo tematizující umělou inteligenci z perspektivy etiky, práv a udržitelnosti. Předchozí znalost programování není pro studium nutná. Mentory pro toto zaměření jsou Georgy Bagdasarov, Lenka Hámošová a Eric Rosenzveig.

Otázky a odpovědi

Je studium určenou pouze pro absolventy bakalářských programů uměleckých škol?
Studium je otevřeno pro široké spektrum oborů, vhodným předpokladem je předchozí studium umělecké školy, obor je ale otevřen i absolventům humanitních a technických škol s mediálním zaměřením. Rozhodujícím předpokladem ke studiu je vlastní předchozí umělecká tvorba ve zvolené oblasti.

Jak je studium časově náročné?
Studium je vysoce individuální, zaměřené na vlastní přípravu studentů a studentek pod vedením mentora. Přímá výuka probíhá zejména v prvním a druhém semestru, v dalších semestrech má spíše projektový a konzultační charakter. Studium nicméně nedoporučujeme kombinovat s jinou školou.

Je studium finančně náročné?
Centrum audiovizuálních studií disponuje technikou potřebou pro realizaci závěrečných prací, která je studentstvu volně k dispozici. Absolventské dílo je finančně dotováno dle aktuálních možností školy.

Jakou podobu má závěrečná práce?
Studium je zakončeno odborným textem – magisterskou diplomovou prací o rozsahu 40 stran a uměleckou realizací v médiu pohyblivého obrazu o délce 20 minut. Přijatelné jsou ale i jiné formy díla (například videoinstalace, audioinstalace, performance, internetové dílo, herní projekt), které svou komplexností uvedenému rozsahu odpovídají.

Jaké jsou očekáváné předchozí teoretické znalosti?
Předpokladem ke studiu je orientace v oblasti kultury, výtvarného a mediálního umění v rozsahu bakalářského studia na FAMU, nebo jiných uměleckých školách. Vzhledem k orientaci studia na současné umění je předpokladem orientace v aktuálních uměleckých směrech. Jednou z předkládaných prací je také text z oblasti audiovize, který musí splňovat parametry odborného textu (například ve formě bakalářské práce).

Jaké jsou očekáváné předchozí umělecké realizace?
Předpokladem pro přijetí ke studiu je zájem o obor a vlastní předchozí umělecká tvorba ve zvolené oblasti (3D grafika, videoesej, nebo umělá inteligence) doložená jednou talentovou prací a autorským portfoliem.

Přijímací zkoušky

Průběh přijímacícho řízení určují obecné a specifické podmínky.

K přijímacímu řízení magisterského oboru Audiovizuální studia se předkládá audiovizuální dílo ve zvolené oblasti (3D grafika, videoesej, nebo umělá inteligence), portfolio, magisterský projekt, esej (odborný text) a CV.

Přihláška se podává elektronicky na adrese https://prihlaska.amu.cz, doprovodné dokumenty a talentové práce se odevzdávají on-line.

Odkazy: