Magisterské studium

Magisterský studijní program Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň studia. Soustředí se na vzdělávání a rozvoj tvůrčích schopností a praktických dovedností v oboru umělecké audiovizuální tvorby. Elementárním předpokladem k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole uměleckého, či mediálního zaměření.

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Audiovizuální studia. Uchazeč/ka musí dále prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.

Průběh přijímacícho řízení určují obecné a specifické podmínky.

K přijímacímu řízení magisterského oboru Audiovizuální studia se předkládá volné audiovizuální dílo, portfolio, magisterský projekt, esej (odborný text) a CV.

Přihláška se podává elektronicky na adrese https://prihlaska.amu.cz, doprovodné dokumenty a talentové práce se odevzdávají ve dvou kopiích na USB disku.

Odkazy: