Pedagogové a pedagožky

doc. MgA. Martin Blažíček, Ph.D. – vedoucí katedry. Je absolventem FAMU – obor Střihová skladba, na téže škole získal doktorský titul. Zabývá se pohyblivým obrazem a performancí. Ve své tvrobě využívá širokou paletu médií, včetně filmového materiálu, videa a kreativního programování. Živě vystupoval s řadou hudbníků (Emiter, Michal Zbořil, Kryštof Pešek, Steven Ball, Andras Blazsek, Zenial, Arszyn, Hannes Hoelzl, Bryan Eubanks), byl součástí live-codingového seskupení Kolektiv. V posledních letech spolupracoval se skupinou D’epog. Ve svých výzkumných projektech se věnuje zejména československému undergroundovému filmu 80. let, videoartu a experimentálnímu filmu. Publikuje v časopisech Iluminace, Kino ikon, A2, Art + Antique a další. Web: blazicek.net

 

Teoretické předměty

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. – garant bakalářského studijního programu. Absolvoval FFUK (1974), pracoval jako lektor Studia Y, organizátor a lektor Čs. filmových klubů a jako výzkumný pracovník v ČsFÚ až do roku 1987. Studoval externě na VGIK (kandidatura věd o umění), stáž na DAMS, Bologna (A. Costa, U. Eco). Roku 1987 mohl přejít jako pedagog na FFUK, kde po listopadu l989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru divadelní a filmové vědy. V letech l993 – 1999 byl děkanem FAMU, kde dodnes přednáší. Přednášel také na NYU v Praze a na Metropolitní univerzitě Praha. Publikoval od r. 1969 v Hostu do domu, v Tvorbě, Filmu a době, Scéně aj. Je spoluautorem knih Co je divadlo (SPN 1983) a Malý labyrint filmu (Albatros 1988), autorem monografie Evald Schorm: Odvahu pro všední den (Primus 1994). Napsal stručný přehled Národní kinematografie Sovětského svazu (NFA 1989) a teoretickou úvahu o systémech jazyka a filmového vyjadřování Jazyk, kinematografie, komunikace (NFA 1995). Byl také editorem sborníku filmologických prací Tartuská škola (NFA 1996). Je členem FITES (od 1990), ČFTA (hlasování nominace na Oscary a Český lev), redakční rady Film a doba (od 2017), Sdružení českých filmových kritiků (hlasování Cen české filmové kritiky), České společnosti pro filmová studia (od 2008), pracovní skupiny Umenie Akreditační komise SR a Vědecké a umělecké rady FTF VŠMU, Bratislava.

Mgr. Palo Fabuš – Kritik a teoretik výtvarného umění Palo Fabuš se narodil roku 1983 v Dubnici nad Váhom. Vystudoval informatiku na Masarykově univerzitě v Brně, mediální studia a žurnalistiku tamtéž a sociologii na Karlově univerzitě. Mezi lety 2005 a 2008 pracoval jako redaktor Literárních novin. Zaměřuje se na nová média, některé jeho texty lze najít na palofabus.net.

Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D. – absolvent filmové a TV specializace na FŽ UK. Poté čerpač vody, filmový kritik a lektor, dramaturg kina ČSFÚ Ponrepo, autor komponovaných videopořadů, lektor scénářů ve FS Barrandov. Externí spolupráce s NFA. Autor komponovaných pořadů rozhlasové stanice Vltava, pedagog na FAMU, externí spolupracovník KVC v Městské knihovně v Praze. Psal do Světové literatury, Filmu a doby, Záběru, Kinarevue, Cinepuru, Literárních novin, týdeníku A2. Má na svém kontě pět knih: Americká drsná škola ve filmu (1986), Jack Nicholson (1987), John Huston (1991), Easy Rider & Co. (1996), The Fucking Long Good-bye & Soumrak glorioly aneb O Jimovi a hostech (1999).

Mgr. Veronika Klusáková, Ph. D. – Veronika Klusáková je absolventkou Katedry divadelních a filmových studií na FF UP v Olomouci, kde v současné době působí jako odborná asistentka. Věnuje se výuce kmenových dějin světového filmu a v rámci seminářů i vlastního výzkumu se zaměřuje na propojení historie s interdisciplinárními teoretickými koncepty (jižanský film a jeho sociálně-politický kontext, reprezentace dětství z hlediska gender a queer studies, estetická a performativní východiska tomboyismu, film atrakcí apod.). Dlouhodobě spolupracuje s českými festivaly dokumentárního filmu (MFDF Jihlava, AFO, Jeden svět).

Eric Rosenzveig – born in Montreal, Canada. He is an artist, curator & music producer of music, and an educator whose focus has been on the relation between sound and image. His past art projects include a series of consumer electronics devices as artworks (FUNTV and others); PlayListNetWork, an online system for collaborative media making and public display that also included an artwork of the same name (2001-2004); the Appearance Machine, an artificial life system that streamed continual animated media from garbage collected in his neighborhood (1998-2002, and winner of Vida 3.0 prizes for artificial life artworks and The Telefilm Canada Prize at Images Festival Toronto for best film and video in Festival, exhibited at The Kitchen and The New Museum, NYC and other venues internationally). His productions have included Pharoah Sanders & Mahmoud Guinia, The Trance of Seven Colors, (recorded in Morocco, winner Downbeat magazine Beyond Category album of the year). In 2001-2002 he was artistic and managing director of the sound art gallery Engine 27 in New York. He´s lived in Prague since 2007.

MSc Denisa Tomková, Ph.D. je teoretička umenia a kurátorka. Magisterský titul získala v odbore Moderné a súčasné umenie: dejiny, kurátorstvo a kritika z The University of Edinburgh a doktorát v odbore Vizuálna kultúra z University of Aberdeen, Spojené kráľovstvo. V súčasnosti pôsobí ako kurátorka edičného programu v Kunsthalle Bratislava. Bola členkou medzinárodného výskumného projektu „Comparing WE’s. Cosmopolitanism. Emancipation. Postcoloniality“ so sídlom na University of Lisbon. Pracovala pre Európsky rómsky inštitút pre umenie a kultúru (ERIAC) v Berlíne ako výskumná pracovníčka, kurátorka a koordinátorka projektov. Ako kurátorka pracovala na projekte Secondary Archive, online platforme venovanej tvorbe umelkýň zo strednej a východnej Európy. Pôsobila ako výskumná pracovníčka pre kurátorstvo a publikácie na SixtyEight Art Institute v Kodani. Vyučovala „Úvod do vizuálnej kultúry“ a bola hosťujúcou lektorkou na predmete „Performance Art“ na Katedre filmu a vizuálnej kultúry na University of Aberdeen. Publikovala v rôznych medzinárodných umeleckých periodikách, napr: Third Text, Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art, FIELD: A Journal of Socially-Engaged Art Criticism, Camera Austria, L’Internationale Online, ARTMargins Online, MOMUS, Idoart.dk, Berlin Art Link, Kuba Paris, Flash Art, Fotograf alebo Profil Súčasného Výtvarného Umenia. Web: denisatomkova.com

Externí pedagogové a pedagožky:

Mgr. Anežka Bartlová, Ph.D.
Mgr. Helena Bendová
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D
prof. doc. PhDr. Ivan Klimeš
Mgr. Dita Malečková, Ph.D.
MgA. Lea Petříková

 

Praktické předměty a dílny

Mgr. Georgy Bagdasarov, Ph.D.  – vystudoval doktorát na FAMU, kde také od roku 2010 pedagogicky působí. Ve své umělecké praxi se zaměřuje především na materiální postupy tvorby fotochemického obrazu nebo generativní algoritmické struktury. Jeho díla byla prezentována na festivalech, v kulturních institucích i mimo ně na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Kromě svého působení v Centru Audiovizuálních Studií vyučuje také na Akademii Výtvarných Umění v Praze nebo na Universität der Künste Berlin.

MgA. Marie Lukáčová – je absolventkou pražské UMPRUM, studovala také na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT a Kunstakademie Mainz v Německu. Je jednou ze tří zakladatelek feministické skupiny Čtvrtá vlna, která v roce 2017 iniciovala veřejnou debatu na téma sexismu na univerzitách. Pracuje především v médiu videa a videoinstalace, přičemž její filmy přetvářejí znaky vypůjčené z oblasti politiky, mytologie, geologie nebo vědy. Pohybují se napříč různými časovými rovinami a lokacemi a skrze specifické narativy i poetiku se vyjadřují k otázkám nejisté budoucnosti. Svou práci Lukáčová představila především v  rámci nezávislé české galerijní scény, ale také například ve Vratislavi, Lublani nebo Stuttgartu.

Sara Pinheiro, MA (1985) is a sound-maker. For film and video-art, she does sound recording, editing, foley and mixing. In her solo practice, she makes acousmatic pieces, usually for multichannel performances, radio broadcasts or installations. She is a member of the live-coding group k-o-l-e-k-t-i-v and collaborates with the Barrandov CinePost Studios, now PFX, and Bystrouška Sound Studios, in Prague. Her work is practice-based research under the name of “Acousmatic Foley”. She graduated in Cinema (Lisbon, 2008) and holds a Master of Music in Sonology (The Hague, 2012). She is a guest lecturer both at The Institute of Sonology and at FAMU Center of Audividual Studies.

MgA. Vojtěch Radakulan – Vojtěch Radakulan vystudoval obor sochařství na UMPRUM a druhý magisterský titul v oboru architektura na Akademii výtvarných umění v Praze. Strávil také semestr na Zurich University of the Arts studiem interakčního designu. V současné době je doktorandem na Fakultě elektroniky ČVUT na katedře počítačové grafiky a interakce. Působí v oblasti výtvarného umění, architektury a herního designu. Jádrem jeho práce je zkoumání simulací a vytváření fikčních světů. Jeho nástroji jsou ruční kresby, text, fyzická instalace, herní enginy nebo renderovací software. V tomto světě se návštěvníci mohou pokusit stát se něčím nebo někým jiným, vidět komplikovaná témata jako nové technologie, asymetrické vztahy nebo globalizační problémy z pohledu jiného člověka, počítače nebo šišky. Zúčastnil se výstav jako Benátské bienále architektury (2021), Ars Electronica (2018) nebo galerie Husslehof. www.vojtechrada.com

MgA. Ondřej Vavrečka, Ph.D. – Na střední škole studoval programování. Absolvoval Fakultu humanitních studií UK a pak Katedru střihové skladby a Centrum audiovizuálních studií na FAMU. Dobrovolničil v Lurdech a byl několikrát na stáži v Moskvě (VGIK). Do Moskvy jezdí též přednášet. Zabývá se teorií i uměleckou praxí. Dělá filmy, které vycházejí z žité, dokumentární skutečnosti, které sestavuje ve vyšší organizované celky (zatím nedovršená pyramidální pentalogie Počátek a lev, Ultimum refugium, Mezi námi, De potentia dei). Publikoval ve sbornících K tvarozpytu montážních struktur a Distanční montáž Artavazda Pelešjana. Šije a hraje hudbu. Zajímá ho teologie, zahrádkaření a příčné vědy. Dále viz: www.ondrejvavrecka.cz.

Externí pedagogové a pedagožky:

Ing. Roman Berka, Ph.D.
MgA. Martin Búřil
MgA. Michal Kindernay
MgA. Dominik Krutský
MgA. Šimon Levitner
Ing. Martin Ožvold, MA
MgA. Natálie Pleváková