Bakalářské studium

Přijímací řízení oboru Audiovizuální studia je dvoukolové a sestává z vědomostních a talentových zkoušek. Během nich musí uchazeči a uchazečky prokázat schopnost kritického myšlení, základní přehled o oboru a individuální tvůrčí talent. Základním předpokladem přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka na úrovni porozumění textu a mluvenému slovu.

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor Audiovizuální studia jsou nedílnou součástí vyhlášení Podmínek přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu FAMU a způsobu ověřování jejich plnění na úřední desce FAMU.

Uchazeči a uchazečky se o přijetí ke studiu uchází podáním přihlášky a povinných prací, a to v termínech uvedených na webu FAMU.


Povinné práce a dokumenty

1. Talentové práce z poslední doby a portfolio

V souboru jasně odlište předložené talentové práce a přiložené portfolio. Pokud se jedná o díla skupinové, musí být jasně označeno, které části jsou uchazeči autory. V případě síťových děl uveďte pouze odkaz na URL.

Autorská díla zašlete na dvou identických examplářích SD karty, nebo USB disku viditelně označených jménem uchazečů. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači.

2. Doprovodné dokumenty – zašlete jako počítačový soubor a navíc 4x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

3. Další povinné součástí


Mám pohromadě vše potřebné a mohu práce odeslat?


Průběh přijímacího řízení:

První kolo

První kolo probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazečů). Komise posoudí zaslané povinné práce (talentové práce, analýza audiovizuálního díla) a na základě bodového hodnocení rozhodne o postupujících do druhého kola. Přijímací komise hodnotí na základě předložených prací schopnost autorského vyjádření, prokázanou míru talentu a osobních předpokladů pro studium oboru.

Druhé kolo

K účasti ve druhém kole jsou uchazeči a uchazečky, kteří uspěli v prvním kole, pozváni emailem zaslaným na adresu uvedenou v přihlášce. Druhé kolo sestává ze tří částí:

V písemné části přijímací komise hodnotí schopnost reflexe předloženého díla, jeho zasazení do kontextu výtvarného umění a kinematografie a formulační schopnosti v písemném projevu.

V ústním pohovoru komise hodnotí schopnost orientace v oblasti výtvarného umění a kinematografie, schopnost kriticky reflektovat vlastní tvorbu a osobní předpoklady pro studium oboru.


Hodnocení přijímacího řízení

Předpokladem úspěchu v přijímacím řízení je splnění všech částí zkoušky v prvním i druhém kole. O pořadí uchazečů rozhoduje především prokázaný talent a vstupní pohovor.

Komise v obou kolech posuzuje talentové a znalostní předpoklady uchazeče formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Uchazeče a uchazečky, kteří splní podmínky přijímacího řízení, navrhne přijímací komise děkanovi FAMU k přijetí do studia.