Magisterské studium

Magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Elementárním předpokladem k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole.

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Audiovizuální studia. Uchazeč musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU. Přihláška ke studiu se podává prostřednictvím on-line formuláře.


Co potřebuji?
Povinné práce a dokumenty

1. Jedna talentová práce – dílo v médiu dle volby uchazeče (film, videoart, dílo z oblasti nových médií). Práce, nebo její dokumentace, by neměla přesáhnout délku 30 minut. Studenti FAMU předkládají závěrečné bakalářské dílo.

Nad rámec povinné talentové práce může uchazeč poskytnout k přijímacímu řízení výběr ze svého portfolia v libovolném formátu. Tato část musí být viditelně odlišena od povinně předkládané práce.

Pokud je předkládané o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem. V případě síťových děl uveďte odkaz na URL. Talentové práce zašlete ve dvou identických examplářích na SD kartě, nebo USB disku viditelně označeném vašim jménem. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači. Díla poskytnutá na CD a DVD disku z technických důvodů nemohou být přijata.

2. Doprovodné dokumenty – zašlete jako počítačový soubor a navíc 4x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

3. Analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej na téma související s audiovizí (rozsah 30 normostran). U absolventů bakalářského studia FAMU je předkládána pouze bakalářská teoretická práce. Zašlete jako počítačový soubor a navíc 1x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

4. Další povinné součásti


Mám pohromadě vše potřebné a mohu práce odeslat?


Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo je zaměřené na posouzení talentu a schopnosti kritického myšlení a probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazeče).

Do druhého kola, jež probíhá formou ústního pohovoru, komise navrhuje ty uchazeče, kteří prokáží dostatečnou míru talentu a teoretických schopností.

Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na FAMU, musí ve druhém kole formou testu z oblasti filmu a nových médií prokázat znalosti nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Audiovizuální studia.


Hodnocení přijímacího řízení

Předpokladem úspěchu v přijímacím řízení je splnění všech částí zkoušky v prvním i druhém kole. O pořadí uchazečů rozhoduje především prokázaný talent a vstupní pohovor. Uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení, mohou být přijati dle aktuální kapacity přijímaných posluchačů v oboru.