Magisterské studium

Navazující magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Elementárním předpokladem k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole.

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Audiovizuální studia. Uchazeč musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU.


Co potřebuji?
Povinné práce a dokumenty

1. Talentová práce

Pokud je předkládané o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem. V případě síťových děl uveďte odkaz na URL. Talentové práce zašlete ve dvou identických examplářích na SD kartě, nebo USB disku viditelně označeném vašim jménem. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači.

2. Doprovodné dokumenty – zašlete jako počítačový soubor a navíc 4x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

3. Analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej na téma související s audiovizí (rozsah min. 20 normostran). U absolventů bakalářského studia FAMU je předkládána pouze bakalářská teoretická práce. Zašlete jako počítačový soubor a navíc 1x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

4. Další povinné součásti


Mám pohromadě vše potřebné a mohu práce odeslat?


Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo je zaměřené na posouzení talentu a schopnosti kritického myšlení a probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazeče). Přijímací komise hodnotí na základě předložených pracích schopnost autorského vyjádření, prokázanou míru talentu a osobních předpokladů pro studium oboru.

Do druhého kola, jež probíhá formou ústního pohovoru, komise na základě dosažení minimální hranice v bodovém hodnocení navrhuje ty uchazeče, kteří prokázali dostatečnou míru talentu a teoretických schopností. Přijímací komise hodností schopnost orientace v oblasti výtvarného umění a kinematografie, schopnost kriticky reflektovat vlastní tvorbu a osobní předpoklady pro studium oboru.

Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na FAMU, musí ve druhém kole formou bodovaného testu z oblasti kinematografie a nových médií prokázat znalosti nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Audiovizuální studia.


Hodnocení přijímacího řízení

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia.