Bakalářské studium

Přijímací řízení oboru Audiovizuální studia je dvoukolové a sestává z vědomostních a talentových zkoušek. Během nich musí uchazeč prokázat schopnost kritického myšlení, základní přehled o oboru a individuální tvůrčí talent. Základním předpokladem přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka na úrovni porozumění textu a mluvenému slovu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU. Přihláška ke studiu se podává prostřednictvím on-line formuláře.


Co potřebuji?
Povinné práce a dokumenty

1. Talentové práce z poslední doby a portfolio

Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem, v případě síťových děl uveďte odkaz na URL. Autorská díla zašlete na dvou identických examplářích SD karty, nebo USB disku viditelně označených jménem uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači. Díla poskytnutá na CD a DVD disku z technických důvodů nemohou být přijata.

2. Doprovodné dokumenty – zašlete jako počítačový soubor a navíc 4x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

3. Další povinné součástí


Mám pohromadě vše potřebné a mohu práce odeslat?


Průběh přijímacího řízení – první kolo

První kolo probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazeče). O výsledku jsou uchazeči postupující do druhého kola informováni písemně.

Průběh přijímacího řízení – druhé kolo


Hodnocení přijímacího řízení

Předpokladem úspěchu v přijímacím řízení je splnění všech částí zkoušky v prvním i druhém kole. O pořadí uchazečů rozhoduje především prokázaný talent a vstupní pohovor. Uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, navrhne přijímací komise děkanovi k přijetí do studia.