Pedagogové a pedagožky

Dílny:

doc. Mgr. David Kořínek – vedoucí­ Centra audiovizuálních studií a garant studijního programu – Je absolventem filmové vědy a estetiky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval jako dramaturg v České televizi, na Mediálních studiích MU založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, jehož byl do roku 2018 vedoucím. David Kořínek spolupracuje s nejrůznějšími produkcemi jako režisér. Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani, která pravidelně vystavuje v evropských galeriích a institucích. Tvorba skupiny zahrnuje práci s nejrůznějšími médii, od galerijních instalací, přes práce ve veřejném prostoru po videa a celovečerní dokument. Skupina je nositelem řady ocenění. David Kořínek se zabývá teorií pohyblivého obrazu vzhledem k vizuálnímu umění, je autorem odborných textů v uměleckých časopisec a sbornících. Věnuje se také kurátorské činnosti.

MgA. Marie Lukáčová – je absolventkou pražské UMPRUM, studovala také na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT a Kunstakademie Mainz v Německu. Je jednou ze tří zakladatelek feministické skupiny Čtvrtá vlna, která v roce 2017 iniciovala veřejnou debatu na téma sexismu na univerzitách. Pracuje především v médiu videa a videoinstalace, přičemž její filmy přetvářejí znaky vypůjčené z oblasti politiky, mytologie, geologie nebo vědy. Pohybují se napříč různými časovými rovinami a lokacemi a skrze specifické narativy i poetiku se vyjadřují k otázkám nejisté budoucnosti. Svou práci Lukáčová představila především v  rámci nezávislé české galerijní scény, ale také například ve Vratislavi, Lublani nebo Stuttgartu.

MgA. Martin Blažíček, Ph. D. – Narozen 1976, zabývá se filmem, videem, živým obrazem a interaktivními objekty. Od roku 2000 pracuje s živě vytvářeným obrazem pomocí filmu, videoprojekce, nebo programováním v reálném čase. Vystupoval sólo, se skupinami Ultra (2000-02) Mikroloops (2007-11), Kolektiv (2013-16) nebo ve spolupráci se Stevenem Ballem, Andrasem Blazskem, Zenialem, Arszynem, Kateřinou Zochovou, Vojtou Procházkou, Michalem Zbořilem a řadou dalších. V současnosti spolupracuje s divadlem Depog. Byl dramaturgem NoLab v Roxy/Nod (2007-09) a série ScreenLab v galerii Školská 28 Praha (2010-12). Jeho výzkumné a kurátorské projekty se zaměřují zejména na undergroundový a experimentání film a videoart, příležitostě píše texty o současné hudbě, hrách a nových médiích. Publikoval texty v časopisech Iluminace, Kino Ikon, A2, Art+Antique, Cinepur, Flash Art, A2larm, Artalk, a d. Více na www.blazicek.net.

Eric Rosenzveig – Eric Rosenzveig was born in Montreal, Canada. He is an artist, curator & music producer of music, and an educator whose focus has been on the relation between sound and image. His past art projects include a series of consumer electronics devices as artworks (FUNTV and others); PlayListNetWork, an online system for collaborative media making and public display that also included an artwork of the same name (2001-2004); the Appearance Machine, an artificial life system that streamed continual animated media from garbage collected in his neighborhood (1998-2002, and winner of Vida 3.0 prizes for artificial life artworks and The Telefilm Canada Prize at Images Festival Toronto for best film and video in Festival, exhibited at The Kitchen and The New Museum, NYC and other venues internationally). His productions have included Pharoah Sanders & Mahmoud Guinia, The Trance of Seven Colors, (recorded in Morocco, winner Downbeat magazine Beyond Category album of the year). In 2001-2002 he was artistic and managing director of the sound art gallery Engine 27 in New York. He´s lived in Prague since 2007.


Teorie:

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. – Absolvoval FFUK (1974), pracoval jako lektor Studia Y, organizátor a lektor Čs. filmových klubů a jako výzkumný pracovník v ČsFÚ až do roku 1987. Studoval externě na VGIK (kandidatura věd o umění), stáž na DAMS, Bologna (A. Costa, U. Eco). Roku 1987 mohl přejít jako pedagog na FFUK, kde po listopadu l989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru divadelní a filmové vědy. V letech l993 – 1999 byl děkanem FAMU, kde dodnes přednáší. Přednášel také na NYU v Praze a na Metropolitní univerzitě Praha. Publikoval od r. 1969 v Hostu do domu, v Tvorbě, Filmu a době, Scéně aj. Je spoluautorem knih Co je divadlo (SPN 1983) a Malý labyrint filmu (Albatros 1988), autorem monografie Evald Schorm: Odvahu pro všední den (Primus 1994). Napsal stručný přehled Národní kinematografie Sovětského svazu (NFA 1989) a teoretickou úvahu o systémech jazyka a filmového vyjadřování Jazyk, kinematografie, komunikace (NFA 1995). Byl také editorem sborníku filmologických prací Tartuská škola (NFA 1996). Je členem FITES (od 1990), ČFTA (hlasování nominace na Oscary a Český lev), redakční rady Film a doba (od 2017), Sdružení českých filmových kritiků (hlasování Cen české filmové kritiky), České společnosti pro filmová studia (od 2008), pracovní skupiny Umenie Akreditační komise SR a Vědecké a umělecké rady FTF VŠMU, Bratislava.

MA Hana Janečková PGCert. je teoretička a kurátorka. Její výzkum se věnuje postantropocentrickému feminismu, technologiím a politice péče v současném umění a pohyblivém obrazu. Na Centru audiovizuálních studií na FAMU vede přednášky současného a moderního umění, kurátorství a pohyblivého obrazu, v minulosti působila na University of the Arts London či University of York, UK. V roce 2021 až 2022 bude Fulbright-Masaryk Scholar na CWAH Rutgers University a Elizabeth Sackler’s Centre, Brooklyn Museum, U.S.  Specializuje se také na pedagogickou metodiku v uměleckém vzdělávání. Je kurátorkou instituce Display: Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Praha.  Z nedávných publikačních aktivit lze zmínit Cripping Curating, kapitola v knize Radicalising Care (Academy of Art, Vienna, 2021), Dotek zvířete (Institut Úzkosti, Artmapa 2021, ed.), Multilogues on the Now: On Glands, Membranes and Cavities, (Display, 2022 ed.), či antalogie Diagnóza, Artalk Revue, (2018 ed.). Byla spoluzakladatelkou a vedoucí online platformy Artyčok.TV London (2010–2015). Za Feministickou Instituci je členkou garanční rady ředitelky Národní Galerie v Praze.

Mgr. Veronika Klusáková, Ph. D. – Veronika Klusáková je absolventkou Katedry divadelních a filmových studií na FF UP v Olomouci, kde v současné době působí jako odborná asistentka. Věnuje se výuce kmenových dějin světového filmu a v rámci seminářů i vlastního výzkumu se zaměřuje na propojení historie s interdisciplinárními teoretickými koncepty (jižanský film a jeho sociálně-politický kontext, reprezentace dětství z hlediska gender a queer studies, estetická a performativní východiska tomboyismu, film atrakcí apod.). Dlouhodobě spolupracuje s českými festivaly dokumentárního filmu (MFDF Jihlava, AFO, Jeden svět).  

Mgr. Dita Malečková, Ph. D. – vystudovala filozofii a informační vědu na Univerzitě Karlově. Působí na Studiích nových médií FF UK, kde přednáší o současné filozofii, vizuální kultuře a umění v kontextu nových médií. Zabývá se filozofickými aspekty médií, průniky umění a technologie, jakož i současnou vizuální kulturou v kontextu nových médií a technologií.

Mgr. Lukáš Likavčan, Ph.D. – filozof se zaměřením na filozofii technologií, environmentální filozofii a vizuální kultury. Vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze, na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě a na New Centre for Research and Practice. Je autorem knihy Introduction to Comparative Planetology (Strelka Press, 2019) a editorem sborníku Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století (VVP AVU / Display, 2017). Likavčan je také členem pražského kolektivu Display – Asociace pro výzkum a kolektivní praxi, a spolupracuje s nizozemským rezidenčním programem Digital Earth. Více info na likavcan.com.

Mgr. Palo Fabuš – Kritik a teoretik výtvarného umění Palo Fabuš se narodil roku 1983 v Dubnici nad Váhom. Vystudoval informatiku na Masarykově univerzitě v Brně, mediální studia a žurnalistiku tamtéž a sociologii na Karlově univerzitě. Mezi lety 2005 a 2008 pracoval jako redaktor Literárních novin. Zaměřuje se na nová média, některé jeho texty lze najít na palofabus.net.


Praktické předměty:

MgA. Michal Kindernay Intermediální umělec, kurátor a performer. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze. Jako pedagog působí externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a v rámci nového magisterského programu na Prague College.

Sara Pinheiro, MA (1985) is a sound-maker. For film and video-art, she does sound recording, editing, foley and mixing. In her solo practice, she makes acousmatic pieces, usually for multichannel performances, radio broadcasts or installations. She is a member of the live-coding group k-o-l-e-k-t-i-v and collaborates with the Barrandov CinePost Studios, now PFX, and Bystrouška Sound Studios, in Prague. Her work is practice-based research under the name of “Acousmatic Foley”. She graduated in Cinema (Lisbon, 2008) and holds a Master of Music in Sonology (The Hague, 2012). She is a guest lecturer both at The Institute of Sonology and at CAS – Center of Audividual Studies – in Famu.

Ing. Jakub Hybler – Nadšený všeuměl, inženýr a programátor, pracující pro řadu divadelních projektů v České republice a v zahraničí. Svébytný umělec a vynálezce, schopný sdílet znalosti a svůj talent s lidmi, prostřednictvím workshopů v oblasti physical computingu a světelného designu. Jako systémový designér a vývojář se podílí na technických návrzích pro evropské umělce. Dohlíží na splnění technických požadavků studentských i hostujících akcí. Je jedním ze zakládajících členů skupiny Handa Gote Research & Development. Spolupracoval s různými firmami a umělci, např. Alfred ve dvoře, Divadlo Continuo, Krepsko, LightLab, MamaPapa, PQ. Podílel se rovněž na několika tanečních a choreografických projektech, které vznikaly v IIM. Vyučuje na FEL ČVUT,v Institutu Intermedií. Vystudoval systémové inženýrství na provozně ekonomické fakultě ČZU. V současné době se též věnuje doktorskému studiu na Elektotechnické fakultě ČVUT.

MgA. Ondřej Vavrečka, PhD. – Na střední škole studoval programování. Absolvoval Fakultu humanitních studií UK a pak Katedru střihové skladby a Centrum audiovizuálních studií na FAMU. Dobrovolničil v Lurdech a byl několikrát na stáži v Moskvě (VGIK). Do Moskvy jezdí též přednášet. Zabývá se teorií i uměleckou praxí. Dělá filmy, které vycházejí z žité, dokumentární skutečnosti, které sestavuje ve vyšší organizované celky (zatím nedovršená pyramidální pentalogie Počátek a lev, Ultimum refugium, Mezi námi, De potentia dei). Publikoval ve sbornících K tvarozpytu montážních struktur a Distanční montáž Artavazda Pelešjana. Šije a hraje hudbu. Zajímá ho teologie, zahrádkaření a příčné vědy. Dále viz: www.ondrejvavrecka.cz.

MgA. Vojtěch Rada – Vojtěch Rada works in the fields of fine art, architecture, computer graphics and game design. He often calls his practice as the creating of the worlds, simply known as worldbuilding.  https://vojtechrada.com