Akreditované programy

B0211A310007 Audiovizuální studia – Bakalářské studium
Charakteristika studijního programu 

Studium bakalářského stupně programu Audiovizuální studia je zaměřeno na rozvoj talentu a osvojení znalostí v praktických i teoretických aspektech audiovize s důrazem na teoretickou reflexi a tvůrčí intermedialitu. Médiem zde není míněn jen nosič obrazu či zvuku a příslušné technologie, ale soustava postupů a přístupů, jimiž umělecké disciplíny artikulují svá sdělení a poslání. Studium proto spočívá v syntéze audiovizuální konceptuální tvorby, nových médií a teoretické reflexe. V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretického uvažování o nich. Podstatnou součást studia programu Audiovizuální tvorba tvoří praktická tvůrčí činnost: studenti jsou prakticky uvádění do tvůrčích postupů a práce s příslušnými technickými prostředky, které v současné době ovlivňují tvorbu, šíření a recepci audiovizuálního díla (klasická kinematografie, video, počítačové projekty, interaktivní audiovize v rámci internetu, digitální televize a další).

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

Bakalářský studijní program CAS se soustředí na vzdělávání a rozvoj tvůrčích osobností pro uplatnění v oboru umělecké audiovizuální tvorby. Absolventi/ky se v průběhu tří let seznámí se základy práce s pohyblivým obrazem a se zvukem za použití jak tradičních, tak nejnovějších tvůrčích postupů a nástrojů, nevyjímaje základy programování. Cílem bakalářského studia je rozvinout základní kompetence pro práci v terénu i ve studiu, a to na individuální i kolektivní úrovni.

Cíle studia:
– Praktická realizace uměleckých děl v oblasti audiovize: časová média (time-based media) a experimentální audiovizuální tvorba na základě individuálního zaměření a tvůrčích schopností.

– Osvojení teoretických aspektů audiovize, její kritika a reflexe. Samostatný i kolaborativního přístup ke studiu teorie prostřednictvím výzkumu a analýzy časového/mediálního umění v historickém, teoretickém, sociálním a kulturním kontextu.

– Získání odborných, technologických a všeobecných znalostí a dovedností potřebných k tvorbě audiovizuálního umění v navazujícím magisterskému a postgraduálnímu studiu a k uplatnění v kulturním průmyslu, v kulturních a uměleckých institucích apod.

Důraz na praktické zručnosti je propojen se silnou teoretickou bází, jež umožňuje každému absolventovi/ce rozvinout tvůrčí praxi v kontextech současné teorie. Tato báze zahrnuje (mimo jiné) dějiny a teorii umění, filosofickou reflexi nových technologií a současných společenských problémů (např. klimatická krize, politika identit, dekolonizace, vzestup krajní pravice) nebo analýzu vizuálních kultur. Studijní program je zaměřen na základní osvojení mediálních, procesuálních, performativních a interdisciplinárních uměleckých přístupů, rozvíjejících dovednosti a znalosti, spjaté s aktuálními audiovizuálními, digitálními a interaktivními technologiemi. Teoretická a praktická výuka klade důraz na schopnost porozumění a propojování kritických a sociálních stanovisek, stejně jako na seznámení se současnými metodami a koncepty ve vztahu k dějinám a teorii audiovize a současného umění. Studenti mají přístup k nejnovějším médiím a technologiím, jejich tvorba však zároveň probíhá v kontextu více než stoleté historie filmu a videa. Kritický diskurz společenského dopadu technologií a síťového propojení kultury v rámci výuky upřednostňuje experimentální přístupy k audiovizuálnímu umění a přehodnocuje stávající nebo standardní postupy běžné v audiovizuální tvorbě.
Absolventi/ky bakalářského stupně jsou schopni/y rozpoznat a tvůrčím způsobem využívat získané znalosti teoretických, estetických a technických vlastností různých typů médií. Umí je také využít k zamýšlenému formálnímu řešení a uvědomování si širších kontextů své práce, ať už jde o prezentaci v galerijním prostředí, kinosále, na internetu nebo ve veřejném prostoru. Každý/á absolvent/ka rovněž dokáže samostatně a odvážně prezentovat vlastní tvorbu v (mezi)národní konkurenci, je schopen/ná porozumět výzkumné literatuře, jež se k jeho/její praxi vztahuje, a toto porozumění interpretovat slovem i písmem.
Společné předměty s dalšími obory na FAMU a teoretická výuka slouží studentům/kám ke konkrétnějšímu obeznámení se s dějinami filmové tvorby, které vychází z filmové tradice fakulty. Hlubší filmovědné vzdělání si studenti/ky mohou doplnit v povinně volitelných a volitelných předmětech. Absolvent/ka je schopný/á vybrat si téma, jež vyhovuje jeho/její zázemí a zájmům, a zároveň dokáže toto téma kontextualizovat v rámci současné reflexe společenských, kulturních, ekonomických, ekologických a technologických problémů a výzev, a to jednak na půdě současného audiovizuálního umění, jednak ve vztahu k humanitním, společenským a přírodním vědám.

Profil absolventa/ky:

Absolvent/ka oboru audiovizuální studia ovládá teoretické, technologické i metodologické postupy, které umožňují plánovat a realizovat vytvoření uměleckého díla či projektu v oblast časového a procesuálního umění, experimentální audiovizuální tvorby, pracovat interdisciplinárně a s metodami uměleckého výzkumu. Dokáže svou tvorbu prezentovat v různých institucionálních či mediálních rámcích a pracovat na autorských uměleckých projektech samostatně i ve spolupráci. Orientuje se v současném audiovizuálním umění, které vnímá v historických, teoretických i společenských souvislostech. Umí analyzovat, reflektovat a kriticky hodnotí audiovizuální uměleckou tvorbu, včetně svojí vlastní a používá přitom metodologie a pojmy audiovizuálních teorií a dalších společenských věd.

Vedle vlastní umělecké tvorby umožňuje výuka absolventovi uplatnit se v různých tvůrčích i aplikovaných profesích v neziskové, státní i nestátní sféře, například v profesích souvisejících s produkcí, prezentací a distribucí, stejně jako s interpretací, kritickým hodnocením, uchováním a distribucí kulturního dědictví audiovize v českém i mezinárodním kontextu (kurátor, dramaturg, technický či edukační pracovník/ce v kulturních institucích, jako jsou archivy, festivaly, galerie, umělecké časopisy ad.) Absolvent/ka bakalářského studia se může dále uplatnit v navazujícím magisterském a postgraduálním studiu, v praktických i badatelských oborech jak v rámci FAMU, tak na jiných uměleckých školách v Česku i v zahraničí.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N0211A310407 Audiovizuální studia – Navazující magisterské studium

Charakteristika studijního programu 

Navazující magisterský studijní program Audiovizuální studia se soustředí na vzdělávání a rozvoj tvůrčích schopností a praktických dovedností v oboru umělecké audiovizuální tvorby. Studium probíhá na základě výtečné znalosti historie pohyblivého obrazu a vizuálního umění, kritický přístup a znalost širšího společenskovědního kontextu je aplikována na experiment s médiem, posouvání a nalézání nových hranic a možností jak v prostorách kinosálu či galerií, tak v prostředí globální sítě a veřejných míst.

Studijní program je zaměřen na prohloubení znalosti média, které je studentovi vlastní, jeho mediálních, procesuálních, performativních a interdisciplinárních uměleckých přístupů, rozvíjejících dovedností a znalostí, spjatých s aktuálními audiovizuálními, digitálními a interaktivními technologiemi. Typicky se student/ka během svého studia specializuje na zvládnutí jedné mediální oblasti tvorby tak, aby se stal/a specialistou. Absolventi/ky se v průběhu dvou let naučí na úrovni, která jim zajistí uplatnění v profesionálním provozu, práci s pohyblivým obrazem a zvukem za použití jak tradičních, tak nejnovějších tvůrčích postupů a nástrojů. Jejich nabyté dovednosti jim dovolí vytvářet díla, která rozšiřují hranice pohyblivého obrazu a zvuku směrem k imerzivnímu a interaktivnímu umění instalovanému v galerijním a veřejném prostoru.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

Cílem navazujícího magisterského studia je rozvinout pokročilé znalosti a dovednosti pro samostatnou i kolektivní práci. Neméně důležité je nabytí teoretických znalostí a jejich aplikace při samostatném vědeckém výzkumu.

Cíle studia:
– Osvojení teoretických aspektů audiovize, její reflexe a kritika. Samostatný i kolaborativního přístup ke studiu teorie prostřednictvím výzkumu a analýzy časového a mediálního umění v historickém, teoretickém, sociálním, kulturním a politickém kontextu.
– Hlubší rozvoj odborných, technologických a dalších specifických znalostí a dovedností potřebných k tvorbě audiovizuálního umění v rámci uměleckého provozu a kulturního průmyslu, pedagogického působení a případně též v rámci možného postgraduálního studia.
– Praktická realizace uměleckých děl v oblasti audiovize: časová média (krátký film, videoart, digitální video, 3D generovaný obraz či jejich kombinace) a experimentální audiovizuální tvorba (AV performance, virtuální realita, tvorba v prostředí herních enginů) na základě vlastního tvůrčího zaměření, nabytých schopností a dovedností.
– Teoretické vzdělávání zahrnuje dějiny a teorii umění, filosofickou reflexi nových médií a současných společenských problémů (např. klimatická krize, politika identit, dekolonizace, vzestup krajní pravice) nebo analýzu vizuálních kultur a sociálněekonomických infrastruktur.

Profil absolventa/ky:

Absolvent/ka navazujícího magisterského programu Audiovizuální studia je tvůrcem, který/á jakožto samostatná osobnost dokáže nezávisle pracovat na poli audiovize v médiu, které je mu/jí vlastní. Ovládá teoretické, technologické i metodologické postupy, a nalezne tak uplatnění v různých profesích. Je schopen/schopna badatelské činnosti v širokém spektru institucí státního či nestátního sektoru (vědecký pracovník, redaktor/editor odborných médií, kurátor, edukační pracovník, dramaturg). Své uplatnění nalezne i v kulturních institucích (archívy, festivaly, galerie, umělecké a odborné časopisy a sborníky).

Uměleckou dráhu může absolvent/ka rozvíjet na poli provozu současného umění jako samostatný či v kolektivu tvořící umělec/umělkyně a prezentovat své výsledky v galeriích, na filmových festivalech a v médiích (televize, internetové platformy). Vedle samostatné a kolektivní umělecké činnosti nalezne absolvent/ka uplatnění v oblasti kreativního průmyslu v pozici střihače, tvůrce 3D animací, motion designéra/ky, nebo sound designéra/ky. Svými dovednostmi tak rozšíří pole spolupracovníků a zaměstnanců produkčních a postprodukčních studií zaměřených na výrobu širokého pole médií a digitálních produktů.

Absolventi/ky již prezentovali své práce v českých a zahraničních galeriích, muzeích a na festivalech (např. Galerie Hlavního města Praha, festival PAF v Olomouci, Filmový festival v Rotterdamu, EMAF v Osnabrucku, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava nebo Cena Jindřicha Chalupeckého). Absolventi/ky pracují v institucích jako je např. Národní filmový archiv, Český rozhlas, Česká televize a dalších menší a též v nevládních organizacích.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8204R041 Audiovizuální studia – Bakalářské studium – dobíhající akreditace, nejsou přijímáni noví studenti


8204T041 Audiovizuální studia – Magisterské studium – dobíhající akreditace, nejsou přijímáni noví studenti