Akreditované programy

B0211A310007 Audiovizuální studia – Bakalářské studium
Charakteristika studijního programu 

Studium bakalářského stupně oboru Audiovizuální studia je zaměřeno na rozvoj talentu a osvojení znalostí v praktických i teoretických aspektech audiovize s důrazem na teoretickou reflexi a tvůrčí intermedialitu. Médiem zde není míněn jen nosič obrazu či zvuku a příslušné technologie, ale soustava postupů a přístupů, jimiž umělecké disciplíny artikulují svá sdělení a poslání. Studium proto spočívá v syntéze audiovizuální konceptuální tvorby, nových médií a teoretické reflexe. V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretického uvažování o nich. Podstatnou součást studia oboru Audiovizuální tvorba tvoří praktická tvůrčí činnost: studenti jsou prakticky uvádění do tvůrčích postupů a práce s příslušnými technickými prostředky, které v současné době ovlivňují tvorbu, šíření a recepci audiovizuálního díla (klasická kinematografie, video, počítačové projekty, interaktivní audiovize v rámci internetu, digitální televize a další).

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

Bakalářský studijní program CAS se soustředí na vzdělávání a rozvoj tvůrčích osobností pro uplatnění v oboru umělecké audiovizuální tvorby. Absolventi/ky se v průběhu tří let seznámí se základy práce s pohyblivým obrazem a se zvukem za použití jak tradičních, tak nejnovějších tvůrčích postupů a nástrojů, nevyjímaje základy programování. Cílem bakalářského studia je rozvinout základní kompetence pro práci v terénu i ve studiu, a to na individuální i kolektivní úrovni.

Cíle studia:
– Praktická realizace uměleckých děl v oblasti audiovize: časová média (time-based media) a experimentální audiovizuální tvorba na základě individuálního zaměření a tvůrčích schopností.

– Osvojení teoretických aspektů audiovize, její kritika a reflexe. Samostatný i kolaborativního přístup ke studiu teorie prostřednictvím výzkumu a analýzy časového/mediálního umění v historickém, teoretickém, sociálním a kulturním kontextu.

– Získání odborných, technologických a všeobecných znalostí a dovedností potřebných k tvorbě audiovizuálního umění v navazujícím magisterskému a postgraduálnímu studiu a k uplatnění v kulturním průmyslu, v kulturních a uměleckých institucích apod.

Důraz na praktické zručnosti je propojen se silnou teoretickou bází, jež umožňuje každému absolventovi/ce rozvinout tvůrčí praxi v kontextech současné teorie. Tato báze zahrnuje (mimo jiné) dějiny a teorii umění, filosofickou reflexi nových technologií a současných společenských problémů (např. klimatická krize, politika identit, dekolonizace, vzestup krajní pravice) nebo analýzu vizuálních kultur. Studijní program je zaměřen na základní osvojení mediálních, procesuálních, performativních a interdisciplinárních uměleckých přístupů, rozvíjejících dovednosti a znalosti, spjaté s aktuálními audiovizuálními, digitálními a interaktivními technologiemi. Teoretická a praktická výuka klade důraz na schopnost porozumění a propojování kritických a sociálních stanovisek, stejně jako na seznámení se současnými metodami a koncepty ve vztahu k dějinám a teorii audiovize a současného umění. Studenti mají přístup k nejnovějším médiím a technologiím, jejich tvorba však zároveň probíhá v kontextu více než stoleté historie filmu a videa. Kritický diskurz společenského dopadu technologií a síťového propojení kultury v rámci výuky upřednostňuje experimentální přístupy k audiovizuálnímu umění a přehodnocuje stávající nebo standardní postupy běžné v audiovizuální tvorbě.
Absolventi/ky bakalářského stupně jsou schopni/y rozpoznat a tvůrčím způsobem využívat získané znalosti teoretických, estetických a technických vlastností různých typů médií. Umí je také využít k zamýšlenému formálnímu řešení a uvědomování si širších kontextů své práce, ať už jde o prezentaci v galerijním prostředí, kinosále, na internetu nebo ve veřejném prostoru. Každý/á absolvent/ka rovněž dokáže samostatně a odvážně prezentovat vlastní tvorbu v (mezi)národní konkurenci, je schopen/ná porozumět výzkumné literatuře, jež se k jeho/její praxi vztahuje, a toto porozumění interpretovat slovem i písmem.
Společné předměty s dalšími obory na FAMU a teoretická výuka slouží studentům/kám ke konkrétnějšímu obeznámení se s dějinami filmové tvorby, které vychází z filmové tradice fakulty. Hlubší filmovědné vzdělání si studenti/ky mohou doplnit v povinně volitelných a volitelných předmětech. Absolvent/ka je schopný/á vybrat si téma, jež vyhovuje jeho/její zázemí a zájmům, a zároveň dokáže toto téma kontextualizovat v rámci současné reflexe společenských, kulturních, ekonomických, ekologických a technologických problémů a výzev, a to jednak na půdě současného audiovizuálního umění, jednak ve vztahu k humanitním, společenským a přírodním vědám.

Profil absolventa/ky:

Absolvent/ka oboru audiovizuální studia ovládá teoretické, technologické i metodologické postupy, které umožňují plánovat a realizovat vytvoření uměleckého díla či projektu v oblast časového a procesuálního umění, experimentální audiovizuální tvorby, pracovat interdisciplinárně a s metodami uměleckého výzkumu. Dokáže svou tvorbu prezentovat v různých institucionálních či mediálních rámcích a pracovat na autorských uměleckých projektech samostatně i ve spolupráci. Orientuje se v současném audiovizuálním umění, které vnímá v historických, teoretických i společenských souvislostech. Umí analyzovat, reflektovat a kriticky hodnotí audiovizuální uměleckou tvorbu, včetně svojí vlastní a používá přitom metodologie a pojmy audiovizuálních teorií a dalších společenských věd.

Vedle vlastní umělecké tvorby umožňuje výuka absolventovi uplatnit se v různých tvůrčích i aplikovaných profesích v neziskové, státní i nestátní sféře, například v profesích souvisejících s produkcí, prezentací a distribucí, stejně jako s interpretací, kritickým hodnocením, uchováním a distribucí kulturního dědictví audiovize v českém i mezinárodním kontextu (kurátor, dramaturg, technický či edukační pracovník/ce v kulturních institucích, jako jsou archivy, festivaly, galerie, umělecké časopisy ad.) Absolvent/ka bakalářského studia se může dále uplatnit v navazujícím magisterském a postgraduálním studiu, v praktických i badatelských oborech jak v rámci FAMU, tak na jiných uměleckých školách v Česku i v zahraničí.

_________________________________________________________________

8204R041 Audiovizuální studia – Bakalářské studium – dobíhající akreditace, nejsou přijímáni noví studenti
Charakteristika studijního oboru 

Studium bakalářského stupně oboru Audiovizuální studia je zaměřeno na rozvoj talentu a osvojení znalostí v praktických i teoretických aspektech audiovize s důrazem na teoretickou reflexi a tvůrčí intermedialitu. Médiem zde není míněn jen nosič obrazu či zvuku a příslušné technologie, ale soustava postupů a přístupů, jimiž umělecké disciplíny artikulují svá sdělení a poslání. Studium proto spočívá v syntéze audiovizuální konceptuální tvorby, nových médií a teoretické reflexe. V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretického uvažování o nich. Podstatnou součást studia oboru Audiovizuální tvorba tvoří praktická tvůrčí činnost: studenti jsou prakticky uvádění do tvůrčích postupů a práce s příslušnými technickými prostředky, které v současné době ovlivňují tvorbu, šíření a recepci audiovizuálního díla (klasická kinematografie, video, počítačové projekty, interaktivní audiovize v rámci internetu, digitální televize a další).

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia

V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretickým uvažováním o nich. Součástí studia jsou předměty z dějin a teorie kinematografie, nových médií a výtvarného umění. Film a pohyblivý obraz je nahlížen z perspektivy historie kinematografie i jako mezioborový fenomén výtvarného umění, divadla, interaktivních aplikací, designu a performing arts. V rámci praktické části studia si studenti prostřednictvím řady cvičení osvojují tvůrčí a estetické formy interdisciplinární aplikace pohyblivého obrazu. Součástí výuky je práce s kamerovou a zvukovou technikou, počítačová grafika, základy elektrotechniky, algoritmizace a programování. Posluchači jsou v rámci studia vedeni k samostatnému uvažování a k navrhování experimentálních a inovativních řešení v daném oboru a k aplikaci aktuálních poznatků v oblasti informačních technologií ve filmu a videu. Důraz je kladen jak na umělecké, tak i pedagogické, vědecké a užitné aplikace audiovize – například formou audiovizuálních, či vzdělávacích nástrojů a jiného společenského uplatnění tvůrčí praxe.


8204T041 Audiovizuální studia – Magisterské studium
Charakteristika studijního oboru

Magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Těžiště teoretické části studia spočívá v samostatně vedeném výzkumu, který ústí v absolventskou teoretickou práci. Předmětem výzkumu je dílčí fenomén z oblasti audiovize, posluchači k němu přistupují z hlediska uměleckého, kulturního, sociálního a filosofického. V praktické části se studenti seznamují s pokročilejší praxí audiovize v oblasti interaktivních a digitálních médií, důraz je kladen na rozvinuté tvůrčí formy práce s obrazovými a zvukovými daty a jejich interdisciplinární aplikace. V průběhu magisterského studia studenti realizují vlastní tvůrčí projekt. Cílem studia je připravit absolventy k samostatné umělecké činnosti, rozvinutí vlastního tvůrčího jazyka a praktickému zapojení do kulturního a společenského života. V rámci studia jsou studenti směřováni k průběžné veřejné prezentaci tvůrčí i teoretické práce formou stáží, výstav, prezentací, či účastí na mezioborových projektech. Studenti získávají základní zkušenosti projektové přípravy a řízení.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia

Absolvent magisterského oboru je samostatná tvůrčí osobnost. Jeho vzdělání mu umožní reflektovat tvorbu audiovizuálních děl, nahlíží je v rámci teoretického, historického, sociologického a filosofického kontextu. Prokazuje orientaci v historické i současné audiovizuální praxi, je schopen s ní kvalifikovaně polemizovat a navrhovat inovativní řešení. Orientuje se v aktuální odborné literatuře, je obeznámen s aktuální teoretickou reflexí oboru. Je připraven nalézt uplatnění jako profesionální umělec, tvůrce v oblasti nových médií. Je schopen vyvíjet a realizovat interdisciplinární projekty s těžištěm v audiovizi, dokáže vytvořit a vést tým spolupracovníků z různých oborů. Je připraven na koncepční práci v rámci audiovizuálních institucí a archivů, například v oblasti kurátorské, či uchovávání a prezentace audiovizuálních děl. Ovládá různé způsoby prezentace audiovize v prostředí internetu, dokáže reflektovat nové sociální funkce pohyblivého obrazu a začlenit je do své tvůrčí praxe. Je připraven pedagogicky působit jako lektor tvůrčích oborů na nižších stupních škol, nebo se podílet na vývoji pedagogických programů v oblasti nových médií.