Akreditované programy

8204R041 Audiovizuální studia – Bakalářské studium
Charakteristika studijního programu

Studium bakalářského stupně oboru Audiovizuální studia je zaměřeno na rozvoj talentu a osvojení znalostí v praktických i teoretických aspektech audiovize s důrazem na teoretickou reflexi a tvůrčí intermedialitu. Médiem zde není míněn jen nosič obrazu či zvuku a příslušné technologie, ale soustava postupů a přístupů, jimiž umělecké disciplíny artikulují svá sdělení a poslání. Studium proto spočívá v syntéze audiovizuální konceptuální tvorby, nových médií a teoretické reflexe. V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretického uvažování o nich. Podstatnou součást studia oboru Audiovizuální tvorba tvoří praktická tvůrčí činnost: studenti jsou prakticky uvádění do tvůrčích postupů a práce s příslušnými technickými prostředky, které v současné době ovlivňují tvorbu, šíření a recepci audiovizuálního díla (klasická kinematografie, video, počítačové projekty, interaktivní audiovize v rámci internetu, digitální televize a další).

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretickým uvažováním o nich. Součástí studia jsou předměty z dějin a teorie kinematografie, nových médií a výtvarného umění. Film a pohyblivý obraz je nahlížen z perspektivy historie kinematografie i jako mezioborový fenomén výtvarného umění, divadla, interaktivních aplikací, designu a performing arts. V rámci praktické části studia si studenti prostřednictvím řady cvičení osvojují tvůrčí a estetické formy interdisciplinární aplikace pohyblivého obrazu. Součástí výuky je práce s kamerovou a zvukovou technikou, počítačová grafika, základy elektrotechniky, algoritmizace a programování. Posluchači jsou v rámci studia vedeni k samostatnému uvažování a k navrhování experimentálních a inovativních řešení v daném oboru a k aplikaci aktuálních poznatků v oblasti informačních technologií ve filmu a videu. Důraz je kladen jak na umělecké, tak i pedagogické, vědecké a užitné aplikace audiovize – například formou audiovizuálních, či vzdělávacích nástrojů a jiného společenského uplatnění tvůrčí praxe.


8204T041 Audiovizuální studia – Magisterské studium
Charakteristika studijního programu

Magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Těžiště teoretické části studia spočívá v samostatně vedeném výzkumu, který ústí v absolventskou teoretickou práci. Předmětem výzkumu je dílčí fenomén z oblasti audiovize, posluchači k němu přistupují z hlediska uměleckého, kulturního, sociálního a filosofického. V praktické části se studenti seznamují s pokročilejší praxí audiovize v oblasti interaktivních a digitálních médií, důraz je kladen na rozvinuté tvůrčí formy práce s obrazovými a zvukovými daty a jejich interdisciplinární aplikace. V průběhu magisterského studia studenti realizují vlastní tvůrčí projekt. Cílem studia je připravit absolventy k samostatné umělecké činnosti, rozvinutí vlastního tvůrčího jazyka a praktickému zapojení do kulturního a společenského života. V rámci studia jsou studenti směřováni k průběžné veřejné prezentaci tvůrčí i teoretické práce formou stáží, výstav, prezentací, či účastí na mezioborových projektech. Studenti získávají základní zkušenosti projektové přípravy a řízení.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

Absolvent magisterského oboru je samostatná tvůrčí osobnost. Jeho vzdělání mu umožní reflektovat tvorbu audiovizuálních děl, nahlíží je v rámci teoretického, historického, sociologického a filosofického kontextu. Prokazuje orientaci v historické i současné audiovizuální praxi, je schopen s ní kvalifikovaně polemizovat a navrhovat inovativní řešení. Orientuje se v aktuální odborné literatuře, je obeznámen s aktuální teoretickou reflexí oboru. Je připraven nalézt uplatnění jako profesionální umělec, tvůrce v oblasti nových médií. Je schopen vyvíjet a realizovat interdisciplinární projekty s těžištěm v audiovizi, dokáže vytvořit a vést tým spolupracovníků z různých oborů. Je připraven na koncepční práci v rámci audiovizuálních institucí a archivů, například v oblasti kurátorské, či uchovávání a prezentace audiovizuálních děl. Ovládá různé způsoby prezentace audiovize v prostředí internetu, dokáže reflektovat nové sociální funkce pohyblivého obrazu a začlenit je do své tvůrčí praxe. Je připraven pedagogicky působit jako lektor tvůrčích oborů na nižších stupních škol, nebo se podílet na vývoji pedagogických programů v oblasti nových médií.