N0211A310407 Audiovizuální studia – magisterské studium

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský studijní program Audiovizuální studia se soustředí na vzdělávání a rozvoj tvůrčích schopností a praktických dovedností v oboru umělecké audiovizuální tvorby. Studium probíhá na základě výtečné znalosti historie pohyblivého obrazu a vizuálního umění, kritický přístup a znalost širšího společenskovědního kontextu je aplikována na experiment s médiem, posouvání a nalézání nových hranic a možností jak v prostorách kinosálu či galerií, tak v prostředí globální sítě a veřejných míst.

Studijní program je zaměřen na prohloubení znalosti média, které je studentovi vlastní, jeho mediálních, procesuálních, performativních a interdisciplinárních uměleckých přístupů, rozvíjejících dovedností a znalostí, spjatých s aktuálními audiovizuálními, digitálními a interaktivními technologiemi. Typicky se student/ka během svého studia specializuje na zvládnutí jedné mediální oblasti tvorby tak, aby se stal/a specialistou. Absolventi/ky se v průběhu dvou let naučí na úrovni, která jim zajistí uplatnění v profesionálním provozu, práci s pohyblivým obrazem a zvukem za použití jak tradičních, tak nejnovějších tvůrčích postupů a nástrojů. Jejich nabyté dovednosti jim dovolí vytvářet díla, která rozšiřují hranice pohyblivého obrazu a zvuku směrem k imerzivnímu a interaktivnímu umění instalovanému v galerijním a veřejném prostoru.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia

Cílem navazujícího magisterského studia je rozvinout pokročilé znalosti a dovednosti pro samostatnou i kolektivní práci. Neméně důležité je nabytí teoretických znalostí a jejich aplikace při samostatném vědeckém výzkumu.

Cíle studia

Profil absolventa/ky

Absolvent/ka navazujícího magisterského programu Audiovizuální studia je tvůrcem, který/á jakožto samostatná osobnost dokáže nezávisle pracovat na poli audiovize v médiu, které je mu/jí vlastní. Ovládá teoretické, technologické i metodologické postupy, a nalezne tak uplatnění v různých profesích. Je schopen/schopna badatelské činnosti v širokém spektru institucí státního či nestátního sektoru (vědecký pracovník, redaktor/editor odborných médií, kurátor, edukační pracovník, dramaturg). Své uplatnění nalezne i v kulturních institucích (archívy, festivaly, galerie, umělecké a odborné časopisy a sborníky).

Uměleckou dráhu může absolvent/ka rozvíjet na poli provozu současného umění jako samostatný či v kolektivu tvořící umělec/umělkyně a prezentovat své výsledky v galeriích, na filmových festivalech a v médiích (televize, internetové platformy). Vedle samostatné a kolektivní umělecké činnosti nalezne absolvent/ka uplatnění v oblasti kreativního průmyslu v pozici střihače, tvůrce 3D animací, motion designéra/ky, nebo sound designéra/ky. Svými dovednostmi tak rozšíří pole spolupracovníků a zaměstnanců produkčních a postprodukčních studií zaměřených na výrobu širokého pole médií a digitálních produktů.

Absolventi/ky již prezentovali své práce v českých a zahraničních galeriích, muzeích a na festivalech (např. Galerie Hlavního města Praha, festival PAF v Olomouci, Filmový festival v Rotterdamu, EMAF v Osnabrucku, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava nebo Cena Jindřicha Chalupeckého). Absolventi/ky pracují v institucích jako je např. Národní filmový archiv, Český rozhlas, Česká televize a dalších menší a též v nevládních organizacích.