User Tools

Site Tools


hypermediace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hypermediace [2018/03/19 11:41]
milos-vojtechovsky
hypermediace [2018/03/19 11:41] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-Hypermediace je cosi jako zviditelňování procesu mediace a kombinace různých médií, opak imediace. Jedná se o styl, jehož cílem je divákovi médium připomínat,​ divák je fascinován především médiem samotným, což mu zároveň nebrání v autentickém prožitku. Tak funguje médium, které začleňuje ostatní média, vytváří koláž a zobrazuje pro diváka "​reálný svět"​. Typickým příkladem hypermediace jsou webové stránky, které jsou kombinací více médií, či zpravodajské televizní vysílání,​ které je koláží zvuku, filmu a dalších grafických prvků (např. grafů, obrazů v obraze aj.).+**Hypermediace** je cosi jako zviditelňování procesu mediace a kombinace různých médií, opak imediace. Jedná se o styl, jehož cílem je divákovi médium připomínat,​ divák je fascinován především médiem samotným, což mu zároveň nebrání v autentickém prožitku. Tak funguje médium, které začleňuje ostatní média, vytváří koláž a zobrazuje pro diváka "​reálný svět"​. Typickým příkladem hypermediace jsou webové stránky, které jsou kombinací více médií, či zpravodajské televizní vysílání,​ které je koláží zvuku, filmu a dalších grafických prvků (např. grafů, obrazů v obraze aj.).
  
 Imediace i hypermediace jsou založeny na současných konvencích. To, co nám dnes připadá jako něco nového, něco, čeho si na první pohled všimneme, bude za několik let vnímáno jako běžná součást okolí. Imediace i hypermediace jsou založeny na současných konvencích. To, co nám dnes připadá jako něco nového, něco, čeho si na první pohled všimneme, bude za několik let vnímáno jako běžná součást okolí.
hypermediace.txt · Last modified: 2018/03/19 11:41 by milos-vojtechovsky