User Tools

Site Tools


dejiny_novych_medii_new_media_history

Dvousemestrový předmět nabízí přehled vývoje nových médií, o umělcích, uměleckých směrech, kategoriích a nástrojích, spojovaných s tímto termínem. Nová média označují kategorii umělecké tvorby, kde hrají zásadní roli pohyblivý obraze, jeho projekce na více než jedno plátno, práce se zvukem, s fyzickým i virtuálním prostředím. Přístupy a koncepty kombinující prostředky kinematografie, animace, experimentálního filmu, kódování, hudební tvorby, performativních umění a masových vysílacích médií.

This two-semester course offers an overview of the development of new media, artists, artistic movements, categories and tools associated with this term. New media indicate a category of artistic production, which plays a vital role working with the moving image, its projection on more than one canvas, working with sound, physical and virtual environments. Approaches and concepts combining resources cinema, animation, experimental film, coding, music production, performing arts and mass broadcast media. An excuse to look at the margins of art making using moving image and beyond in the 20th century.

Garant předmětu: Martin Blažíčel (1) a Eric Rosenzveig (2)

Dějiny nových médií 1

Viz sylabus.

Dějiny nových médií /New Media History 2
dejiny_novych_medii_new_media_history.txt · Last modified: 2020/05/13 14:26 by eric-rosenzveig