User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Blok technických cvičení CAS FAMU

Garant předmětu: Eric Rosenzveig

Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 19.00

1. ročník

Úvodní blokové cvičení (společné pro 1. a 4. ročník)

 • Přednáší: Eric Rosenzveig
 • Místo: 428
 • Termín: 3. října 2017
 • CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky.

Instalace (společné pro 1. a 4. ročník)

 • Přednáší: Miloš Vojtěchovský
 • Místo: IIM (www.iim.cz)
 • Termín:
  • 10. října 2017: Institut intermédií - úvod
  • 17. října 2017: Topologie prostoru
  • 12. prosince 2017: Multiscreen a vícekanálový zvuk

pojmy: Mono, Stereo, Surround sound, 3D ZVUK, Holophonics, multikanál, ambisonic, zvuková syntéza, typy reproduktorů, funkce a typy zvukových karet.

odkazy: https://ambisonic.info/ambisonic.info https://en.wikipedia.org/wiki/Binaural_recording binaural

Média

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423
 • Termín:
  • 31. října 2017: Úvod do audiovizuální postprodukce, média, formáty, digitální workflow.
  • 7. listopad 2017: Média v galerii.

Introduction to Sound

 • Přednáší: Sara Pinheiro
 • Termín:
  • 14. listopad 2017 - venku
  • 21. listopad 2017 - učebna 423
  • 28. listopad 2017 - učebna 436
 • The first session of our exercise will be dedicated to a field-trip. This sound-walk is an introduction to the Soundscape Theory. It starts with a short explanation on the concepts of keynotes, sound-signals and sound-marks as found in Murray Schaeffer's Tuning the World Project. There will be also an introduction to Michel Chion's concepts of casual, semantic and reduced listening modes; and Blesser's “acoustic arena” and “acoustic horizon”.That will be our starting point to then work on the blok's exercises.Then, we will look at the microphones and recorders available in CAS. This exercise aims at introducing the main theory and technical skills of sound-making. The idea is to approach sound from a creative perspective to develop an ability to understand the implications of audition and technology in our work. Initially, the point is to think of sound-material that is convenient for one another’s work and, accordingly to those needs, to approach recording, editing, mixing and amplifying techniques.

Kamera a střih

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro
 • Termín:
  • 19. prosince 2017 - učebna 436
  • 13. únor 2018 - učebna 423
  • 27. únor 2018 - učebna 423
  • 13. březen 2018 - učebna 423
  • 20. březen 2018 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)
  • 3. duben 2018 - učebna 428: 10:00-18:00
  • 24. duben 2018 - učebna 428: 10:00-18:00
  • 15. květen 2018 - učebna 423: 10:00-18:00
  • * Poněšice
  • 7. červen 2018 - ta učebna, která bude volná: 10:00-???
  • 15. červen 2018 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)
 • Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního, hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích, kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.

Archiv, anotace, dokumentace

 • Přednáší: Eric Rosenzveig
 • Termín: 8. červen 2018
 • Seznámení technickými požadavky archivu CASu. Jak napsat anotaci. Jak pořídit dokumentaci.

2. ročník

Cvičení v televizním ateliéru

 • Přednáší: Vít Petrášek, Ondřej Vavrečka
 • Místo: Studio FAMU
 • Termín: 2. ledna - 5. ledna 2018
 • Seznámení s TV studiem a tříkamerovým systémem, živý střih a záznam. První den se studenti seznámi s ateliérem a možnostmi práce v něm. Další dny se natáčí vlastní cvičení. Studenti mohou pracovat individuálně či na společném projektu. Téma volné.
 • Výstup: video (1-20 min.)

Technical Aesthetics of Sound

 • Přednáší: Sara Pinheiro
 • Místo: 436
 • Termín:
  • 13. února 2018
  • 20. února 2018
  • 27. února 2018
 • We will follow the first year module, adding up editing tools and mixing techniques by making the full sound for a short movie.

Základy vizuálních efektů

 • Přednáší: Michal Mocňák
 • Místo: 436
 • Termín:
  • 6. březen 2018:
   • Workshop je určen pro každého. Bez ohledu na to, co víte, nebo si myslíte, že víte o práci s obrázky s využitím moderních technologií. Tento kurz vám pomůže pochopit, co všechny tyto techniky, tlačítka, posuvníky a hejblátka skutečně dělají; důležité je pochopení jak a kdy tyto možnosti cíleně využít. Postup, postprodukce vizuálních efektů - Tato část je teoretická a dotýká se základních pojmů a jejich pochopení. Náhled do postupů a technik spojených s postprodukcí. Nedílnou součástí je příprava a plánování.
  • 13. březen 2018:
   • Praktická část I – Reálné příklady, na kterých budeme demonstrovat základní techniky s oblasti maskování, retušování, motion tracking, klíčování a základy barevných korekcí (ne grading, ale základy pro compositing). Vše bude demonstrováno na softwaru The Foundry Nuke nebo Adobe After Effects. Zadání a příprava na poslední část, kde by studenti měli sami vypracovat jeden trikový záběr.
  • 20. březen 2018:
   • Praktická část II – Vypracování trikového záběru na základě zadání (nutné k udělení zápočtu). Shrnutí celého workshopu.

Pokročilé programování

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423
 • Termín:
  • 27. březen 2018
  • 3. duben 2018
  • 10. duben 2018
  • 17. duben 2018

Nová média: interaktivita a physical computing

 • Přednáší: Michal Kindernay
 • Místo: IIM (www.iim.cz)
 • Termín:
  • 24. dubna 2018
  • 27. dubna 2018
  • 28. dubna 2018
  • 15. května 2018
  • TBA
 • Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se seznámíme se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím. Cílem bude vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Naučíme se od základů pracovat se senzory a jejich propojením s počítačovými aplikacemi (úvod do software jako je Pure Data či Max MSP). Instalace či výsledné díla budeme koncipovat tak, aby byly generovány či modifikovány dle různé interakce. Dílna rovněž apeluje na DIY a OpenSource přístupy a “bastlení”. Naučíme vás, jak jednoduše a intuitivně ovládat vaší instalaci prostředím galerie či počasím. Studenti můžou pracovat na projektech v malých skupinách.
 • Program: Úvod do interaktivních médií a technologie (physical computing & arduino) ukázky zajímavých interaktivních a procesuálních instalací základy vizuálního software na práci se zvukem a obrazem a propojení se senzory ( Pure Data či Max MSP). V první fázi společně zrealizujeme hotový koncept, na kterém se naučíme základní postupy a technologie. V druhé fázi můžete realizovat vlastní projekty, které do určité míry navrhneme a zadjustujeme společně.

3. ročník

Cvičení místa a paměti

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka
 • Místo: 436
 • Termín:
  • 31. října 2017
  • 7. listopad 2017
  • 21. listopad 2017
  • 12. prosinec 2017
 • Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost, oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
 • Médium: video/film 4-9 min.

Datové struktury lidskými smysly

 • Přednáší: Jiří Rouš
 • Místo:
 • Termín: TBA
 • Různé způsoby medializace a extrahování dat nám, v pragmatickém případě, umožňují rychlé intuitivní čtení vnitřních vztahů a tendencí, jež se uvnitř datových struktur nacházejí, avšak z originální formy jejich organizace nejsou patrné. V kontextu infosféry lze vše, s čím zacházíme a s čím se denně konfrontujeme, chápat jako transformaci dat do formy čitelné člověku. Zde užité písmenné a číselné znaky jsou bez užití datové vizualizace jen stěží srozumitelným řetězcem bitů. Ať chceme nebo ne, data jsou podhoubím naší každodennosti, a proto, zdá se, by mohlo být prospěšné disponovat teoretickým, ale též praktickým aparátem k jejich analýze, dekonstrukci, výrobě a interpretaci. Žádný z možných nástrojů k práci s daty není ze strany přednášejících předem preferován ani zavrhován. Preference a účast posluchačů jsou prioritou.
blok_technickych_cviceni.txt · Last modified: 2018/06/01 07:33 by ondrej-vavrecka