FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Blahoslavený uklizeč
The Blessed Cleaner

← list of itemsCZ

Film předestírá ideu možnosti očištění skrze cestu, na kterou je třeba se vydat. Takové dobrodružství podstupuje i hrdina filmu, jehož cesta vede z jámy nevědomosti k poznání.

"Inspirací k natočení filmu (debutu režiséra Čaroděje OZ) se stala metr hluboká a tři metry široká jáma, vykopaná na zahradě režisérova domu, která se jednoho dospaného rána zdála být vhodným symbolem pro zobrazení světa vyhloubeného a vymezeného do půdy země […] Hlavní postavou jest uklizeč (představitel role byl i v reálném životě zaměstnán jako uklizeč) – tím mělo dojít k transcedentní symbiose reality a symboliky vtělené do hlavní filmové postavy." (Vladimír Gaar, Almanach Meliés, 1983)

"Poprosil jsem kamarády, aby přijeli s kamerou ke mně na víkend na venkov, že bych taky něco natočil. A v mezičase jsem přemýšlel, co bych točil. Prošel jsem se po bytě, po půdě, po garáži a koukal jsem, jaké jsou kde dekorace nebo kostýmy, tedy – v uvozovkách dekorace a kostýmy. Vytvořil jsem příběh na základě toho, co jsem našel. V té době jsem kopal na zahradě malý kulatý bazén. Říkal jsem si, že by to bylo dobré prostředí pro film – ta díra. Takže bylo zřejmé, že se to celé bude odehrávat ve vykopané jámě. Pak jsem snesl dohromady všechny nalezené věci, aby si tam zahrály kompars – židle, věšáky a kufry a deštníky. To poslední byl hrdina filmu, který si zahrál svoji hlavní roli mezi všemi těmi věcmi. Když dorazil můj první herec i kameraman a druhý den se udělalo hezky, začali jsme točit. Postavil jsem herce do jámy v ženských šatech, dali jsme kameru na stativ a jelo se. Kolem jsme animovali s těmi věcmi. Přibývaly, ztrácely se, nahrazovaly je jiné, takže to byla svým způsobem animace herce i věcí. Tak vznikl Blahoslavený uklizeč, kterým jsem přispěl jako s prvním opravdu hraným filmem do "skupinové tvorby"." (z rozhovoru A. Moralesové s Čarodějem OZ, 7. 8. 2012)

Film získal hlavní cenu a cenu Zlatý Sürrek na 1. ročníku festivalu Zlaté Brýle 1980.

Produkce: Čarodějné filmy pro lid
Režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Kamera: Jiří Vnouček (Giorgionne), Vladimír Gaar (kamera titulků)
Hrají: Pavel Veselý (Pablo de Sax) a další.
Hudba: Gregoriánský chorál, Patti Smith (skladba We shall live again), J. S. Bach
Zvuková předmluva 7 min 18 sec, zvuková dohra 1 min 42 sec


EN

The film focuses on the idea of the possibility of being purified through a journey which has to be undertaken. Such is the adventure experienced by the protagonist of the film whose journey leads from the dark pit of ignorance to the light of knowledge.

“The film (the debut of Čaroděj OZ) was inspired by a metre deep and three-metre wide hole dug in the garden of the director’s house. One morning he woke up and found that the hole would be a suitable symbol of the world, dug and delimited in the ground of the Earth […] Its main protagonist is a cleaner (the actor was working as a cleaner in real life) – which should result in a transcendent symbiosis of reality and symbolism embodied by the protagonist.” (Vladimír Gaar, Meliés Anthology, 1983)

“I asked my friends to come over for a weekend in the countryside and bring a camera because I would like to shoot a film. And, in the meantime, I was thinking about the topic. I walked around my flat, the attic, the garage and was trying to find some decoration or costumes – meant to be used ironically. I used what I found to create the story. At that time, I was digging a small and round swimming pool in the garden. I said to myself, this would be a good film setting – the hole. So it was clear that the whole thing would take place in a dug out hole. Then I gathered all the items that I found to play the extras – chairs, hangers, suitcases and umbrellas. The last thing was the film protagonist who would play the leading role amongst all of these things. When my first actor and cameraman arrived and the weather was fine, we started to shoot. I had the actor stand in the hole in women’s clothes, we set the camera on a tripod and started shooting. We animated the things around. They emerged, disappeared, were replaced by others, and in this way we were sort of animating the actor and the things. This was the origin of The Blessed Cleaner, my first real feature film contribution to the “group work”. (from an interview of A. Moralesová with Čaroděj OZ, 7 August 2012)

The film was awarded the Best Film and received the Zlatý Sürrek award at the 1st annual Zlaté Brýle festival in 1980.

Producer: Čarodějné filmy pro lid
Directed by: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Photography: Jiří Vnouček (Giorgionne), Vladimír Gaar (subtitles)
Cast: Pavel Veselý (Pablo de Sax) and others
Music: Gregorian chant, Patti Smith (We shall live again), J. S. Bach
Sound introduction 7 min 18 sec, sound finale 1 min 42 sec