FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Easy Rider OZ

← list of itemsCZ

Film je volnou parafrází kultovní road movie Easy Rider. Dovětek "OZ" v jeho názvu, stejně jako v předchozím filmu Perný den OZ (1980) značí příslušnost k hudební skupině Ovoce & Zelenina, ve které spoluúčinkovali Lubomír Drožď a Vladimír Gaar. Ačkoli film poměrně věrně následuje dějový syžet originálu, impulsem k jeho natočení byly různé fantazie o životě skupiny, neboli podle Čarodějových slov "film je o tom, jak já a pan Karra máme kapelu OZ".

Oba hrdinové začínají jako překupníci drog. Uprostřed zoraného pole pod siluetou hradu Bezdězu (ve filmu představuje periferii San Francisca) obchodují s kodynalem, dodnes vyráběným narkotikem na bázi kodeinu. Drogu v tomto případě zastupuje nadměrná hromada pytlů s hnojivem. Ta se ocitá vzápětí v rukou prvního zákazníka, který si pro zásilku přilétá letadlem. Po nabytí nečekaného bohatství se překupníci rozhodnou opustit obchod s drogami a vydávají se na svobodnou jízdu na kolech. Po několika peripetiích přijíždí na koncert skupiny Surovej kompot, kterou ve filmu opět představují Čaroděj a Karra. Jízda pokračuje návštěvou venkovské komunity, druhého dne setkáním s feministkou a posléze návštěvou nevěstince. V něm stráví hrdinové noc a po probuzení zjišťují, že jejich finance jsou vyčerpány a musí se znovu uchýlit k prodeji drog. Film končí návratem do kodynalového pole. Nepřichází však další zákazník, ale představitelka hnutí Women Power, která si oběma hrdiny krátce vyřizuje účty, a ti oba umírají. Příběh rámuje úvodní a závěrečná sekvence, ve které je pomyslným průvodcem děje kytarista (!) Andy Warhol.

Easy Rider OZ je jedním z nejvtipnějších Čarodějových filmů. Je založen především na parodickém vztahu k svému předobrazu, ale i k dobovým představám o životě undergroundu a volné mládeže. Démonizované téma drog je ve filmu nadsazeno do podoby drogového velkoskladu, hudebníci kouří při koncertě jointy o velikosti basebalové pálky, venkovská komunita spíše než skutečné reálie připomíná nadsazené představy o životě hippies. Absurdními kvalitami vyniká scéna, ve které jezdcům pomáhá dofouknout poloprázdné duše "šťastný policista". Nadnesený duch filmu je dokreslen pseudoanglickými mezititulky, jež jsou dílem Vladimíra Gaara. Ten je kromě herecké účasti v Čarodějových filmech znám v 80. letech i jako autor krátkých filmů inspirovaných němou kinematografií.

Easy Rider OZ byl natáčen v okolí Bezdězu bezmála tři roky a v průběhu této doby zasáhla do realizace snímku řada nečekaných náhod. Už v popisu úvodní scény je zřejmé, že letadlo nebylo předem součástí natáčení. Objevilo se zcela nečekaně a poté, co se jej podařilo natočit, byla jeho přítomnost využita několika dotáčkami s postavou pilota. Této a podobných událostí Čaroděj zpravidla využívá i v ostatních filmech, kde scénář tvořil pouze volný popis toho, co se má před kamerou odehrávat. Samotná realizace byla poté dílem improvizace a uchopené náhody. Pro náročné obsazení filmu bylo také nereálné nalezení dostatečného počtu komparzistů a herců, proto řada z nich zosobňuje několik nezávislých rolí. Viditelná schizofrenie postav je ještě podtržena neustálou změnou vizáží a kostýmů, která není zcela úmyslným tvůrčím gestem, ale výsledkem různých epizod v občanském životě herců. Pan Karra tak například po návratech z vojenských cvičení průběžně mění délku vlasů. Hudba k filmu je autorským dílem skupiny Ovoce & Zelenina a kromě několika málo dialogových pasáží a efektů syntezátoru Asyz doprovází celým filmem. Převážně instrumentální soundtrack má blízko k žánru psychedelického folku, v němž téměř hitovými kvalitami disponuje úvodní píseň Kodynal.

Produkce: OZ films
Režie: Lubomír Drožď, Vladimír Gaar
Kamera: Vladimír Gaar, Lubomír Drožď, Irena Gosmanová, Pavel Veselý
Hrají: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ), Vladimír Gaar (Karra), a další.
Hudba: Ovoce & Zelenina
Díl 1 – 20 min 12 sec (hudební předehra 45 sec)
Mezihra – zvuk 6 min 43 sec
Díl 2 – 21 min 31 sec (hudební dohra 5 min 36 sec)


EN

The film is loose paraphrase on the cult road movie Easy Rider. The addition of “OZ” in its title, as well as in the previous film Perný den OZ (A Hard Day’s Night OZ, 1980), indicates an affiliation with the band Ovoce & Zelenina, whose members were Lubomír Drožď and Vladimír Gaar. Although the film provides a rather faithful account of the plot of the original film, it was inspired by various fantasies about the life of the band, or in Čaroděj’s words, “the film is about me and Mr Karra playing in a band called OZ”.

In the beginning, both of the protagonists work as drug dealers. In the middle of a ploughed field under a silhouette of the Bezděz castle (representing the periphery of San Francisco) they sell Kodynal, a narcotic based on codeine produced to this day. In this case, the drug is replaced with a huge pile of bags filled with fertilizer. In no time, this whole lot is sold to the first customer who arrives on a plane. After acquiring such unexpected wealth, the dealers decide to quit dealing and set out on a free bicycle ride. After several twists and turns, they arrive at a concert of the band Surovej kompot, whose members are again Čaroděj and Karra. The journey continues with a visit to a village community. On the second day, the protagonists meet a feminist and later go to a brothel. They spend the night here and in the morning they realise that they are broke and have to turn to dealing again. The film ends with a return to the Kodynal field. However, instead of a new customer, a follower of the Women Power movement appears, who settles accounts with them and they both die. The story is framed with the opening and the closing sequence in which the imaginary guide is the guitarist, Andy Warhol.

Easy Rider OZ is one of the wittiest films by Čaroděj. It is based primarily on the parodic relationship to Easy Rider, but also to the widespread idea of that time regarding the life in the underground and loose morals of the youth. The demonised topic of drugs is exaggerated in the film in the form of a drug warehouse, musicians smoking joints of the size of a baseball bat during the concert, the village community is based on overstated ideas of the life of hippies. There is an absurd quality to the scene where a “happy policeman” helps the riders pump up their half-empty tyres. The high-flown spirit of the film is complemented with titles in bad English by Vladimír Gaar. In addition to his role in Čaroděj’s films, he was also known in 1980s as the author of short films inspired by silent film.

The shooting of Easy Rider OZ in the surroundings of the Bezděz castle took almost three years during which a series of unexpectable coincidences occurred. From the description of the opening scene, it is clear that the plane was not originally a part of the shooting. It appeared unexpectedly and after it was captured in the film, its presence was complemented with a couple of additional shots with the character of the pilot. Čaroděj uses such events in his other films where the script was usually only a loose description of what should happen in front of the camera. The shooting itself was then a matter of mere improvisation and luck. The sizeable cast of the film was also unrealistic as there were not enough extras and actors, and many of them play several different roles. The visible schizophrenia of the characters is emphasised by constant changes in their appearance and costumes, which was not entirely an intentional creative gesture, but the result of various episodes in the civilian life of the actors. For example, every time Mr Karra returns from military manoeuvres, his hair length changes. The film soundtrack was created by Ovoce & Zelenina and, except for a couple of dialogues and effects using the Asyz synthesizer, it accompanies the whole film. The mostly instrumental soundtrack is close to psychedelic folk, including the opening song, “Kodynal” with almost hit song qualities.

Producer: OZ films
Directed by: Lubomír Drožď, Vladimír Gaar
Photography: Vladimír Gaar, Lubomír Drožď, Irena Gosmanová, Pavel Veselý
Cast: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ), Vladimír Gaar (Karra), and others.
Music: Ovoce & Zelenina
Part 1 – 20 min 12 sec (music intro 45 sec)
Interlude – sound 6 min 43 sec
Part 2 – 21 min 31 sec (music finale 5 min 36 sec)