FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Markýz ze sadu
Marquis from the Orchard

← list of itemsCZ

Film Markýz ze sadu vyobrazuje střet markýze z osmnáctého století s anonymní represivní silou století dvacátého. Markýz žije na panství s přilehlým sadem a těší se radostnému životu. Jednoho dne je ze své zahrady vytržen. Objevuje se uniformovaný policista, který jej nechává zadržet dvěma pomocníky v bílých pláštích a ze zahrady vyvést. Na psychiatrické klinice je podroben vyšetření, které vyústí v jeho internaci v psychiatrické léčebně. V závěru se objevuje v pusté zimní krajině ve společnosti dalších internovaných pacientů.

Film pracuje se symbolikou archetypů odkazující ke svobodě nebo k její absenci (zahrada ráje, klec, dvojrole policisty a psychiatra aj.). Není přímou adaptací Markýze de Sade, parafráze jeho jména v názvu poukazuje k absurditě situace, v níž se sadista sám stává obětí sadismu, představovaného zlovolnou mocí policie a psychiatrie. Snímek byl natočen v zimě 1981-82 na zahradě benediktýnského kláštera v Břevnově, na vědeckém pracovišti fakulty medicíny na Karlově náměstí a ve Ždírci na Kokořínsku. Film získal 1. cenu na festivalu Zlaté brýle 1981.

"Celý film je opět vystavěn na konfliktu, tentokrát jde o střetnutí individuální svobody, nonkonformity, minulosti a barvy s totalitární mocí, potlačující v zárodku jakýkoliv pokus o vybočení z řady, o vlastní svobodný projev, s přítomností a černobílou rigorózností." (Vladimír Gaar, Almanach Meliés, 1983)

Produkce: Čarodějné filmy pro lid
Režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Kamera: Vladimír Gaar, Lubomír Drožď
Hrají: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ), Vladimír Gaar (pan Karra), Irena Gosmanová, pan Bernard, Adam Hradílek, Martin Janíček a další.
Hudba: Antonio Vivaldi, Wolfgang A. Mozart, Olivier Messiaen, Kraftwerk
Zvuková předehra 47 sec, dohra 39 sec


EN

Marquis from the Orchard presents the conflict of a marquis living in the 18th century with an anonymous repressive power of the twentieth century. The marquis lives in an estate with an adjacent orchard and enjoys a happy life. One day, he is taken away from his orchard. A uniformed policeman has him arrested by two assistants in white coats and taken away from the orchard. He undergoes an examination at a mental asylum which results in his internment. In the end, we can see the marquis in a barren winter landscape accompanied by other interned patients.

The film works with the symbolism of archetypes referring to freedom or its absence (garden of paradise, cage, double role of the policeman and the psychiatrist, etc.). The film is not an adaptation of the story of Marquis de Sade, but by paraphrasing his name in the title, it points out the absurdity of a sadist becoming the victim of sadism represented by the malicious power of the police and psychiatry. It was shot in the winter of 1981-82 in the garden of the Benedictine monastery in Břevnov, at a scientific facility of the Faculty of Medicine at Charles Square and in Ždírec near Kokořín. The film was awarded the Best Film at the Zlaté brýle festival in 1981.

“The whole film is, again, based on a conflict, this time a conflict between individual freedom and non-conformity of the colourful past, and totalitarian power, suppressing any attempt to be different, to freely express oneself ruling the present through black and white rigorousness.” (Vladimír Gaar, Meliés Anthology, 1983)

Producer: Čarodějné filmy pro lid
Directed by: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Photography: Vladimír Gaar, Lubomír Drožď
Cast: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ), Vladimír Gaar (Mr Karra), Irena Gosmanová, Mr Bernard, Adam Hradílek, Martin Janíček and others.
Music: Antonio Vivaldi, Wolfgang A. Mozart, Olivier Messiaen, Kraftwerk
Sound intro 47 sec, finale 39 sec