FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

10 000 jabloní
10,000 Apple Trees

← list of itemsCZ

Filmová báseň zachycuje putování japonského básníka zimní krajinou. Ze sněhové pláně se hrdina dostává do sadu, kde se spatřuje dřevorubce pustošící jabloně. Navzdory tomu putuje dále do apokalyptické krajiny mrtvých stromů a hořících ohňů. Potkává se s netečnými muži, kteří motorovými pilami kácejí další a další stromy. Přemožen usedá v již pozměněné krajině na pneumatiku a ve zničeném sadu vyčerpáním umírá.

Film je kritickou glosou k ničivým zásahům ve venkovské krajině, jejichž obrazem bylo v tomto případě vykácení starého německého jabloňového sadu na území státního statku Dubá roku 1981 a jeho osazení kukuřicí, údajně kvůli neúrodě kukuřice v SSSR. Autor sám jej označuje jako spontánní reakci na dění pár kroků od jeho domu ve Ždírci. Film získal 2. místo na festivalu Zlaté Brýle 1983.

"Původním záměrem režiséra bylo natočení poetického snímku bez vypjaté tragičnosti děje. Film měl být poctou starému čínskému básníkovi ze Studené hory – Chan Šanovi a také být obrazem velkolepého míru zimní přírody. […] Nicméně scénář života se opět ukázal být silnějším než předběžné plány tvůrce. Již v prvních záběrech natáčení Chan Šana vstupuje nejen herec, ale i celý filmový štáb na scénu zbavenou vší poetiky a velkolepého klidu přírody. Starý sad, v němž mělo začít natáčení, před očima štábu a kamery prochází právě posledním dějstvím své dlouhé a doposud klidné existence – touto jeho poslední kapitolou je jeho drastická likvidace." (Vladimír Gaar, Meliés, 1983)

Produkce: Čarodějné filmy pro lid
Režie: Lubomír Drožď (Čaroděj), Státní statek Dubá
Kamera: Lubomír Drožď (Čaroděj), Pavel Veselý (Pablo)
Hrají: Lubomír Drožď (Čaroděj), pracovníci ZZS Česká Lípa, dělníci a bagristi
Hudba: tradiční japonská hudba
Zvuková předehra 3 min 6 sec


EN

A film poem capturing the wanderings of a Japanese poet through winter landscape. From a snow-covered plain, the protagonist reaches an orchard where he can see woodcutters devastating apple trees. Despite this fact, he keeps on wandering into an apocalyptic landscape of dead trees and burning fires. There, he meets indifferent men who cut more and more trees with chainsaws. Exhausted, he sits down in the modified landscape on a tyre and dies in the devastated orchard.

The film is a critical comment on the devastating interventions in the countryside, in this case represented by the cutting down of apple trees in an old German orchard of the Dubá State Farm in 1981 and its planting with corn, allegedly due to the poor corn crop in the USSR. The author himself says that it was a spontaneous response to what was happening several metres from his house in Ždírec. The film was awarded the Second Best Film at the Zlaté brýle festival in 1983.

“The original plan of the director was to shoot a poetic film without any exalted tragic implications for the plot. It was meant as a tribute to the old Chinese poet from Cold Mountain – Han-shan and also as a portrayal of the magnificent calmness of winter landscape. […] However, the real life scenario again turned out to be more powerful than the preliminary plans of the author. In the first shots of Han-shan, not only the actor, but also the whole crew enter a set deprived of all poetics and magnificent calmness. In front of the eyes of the crew and the camera, the old orchard in which the shooting was to start played the last act in its long and so far quiet existence – this drastic devastation wrote its last chapter.” (Vladimír Gaar, Meliés, 1983)

Producer: Čarodějné filmy pro lid
Directed by: Lubomír Drožď (Čaroděj), Dubá State Farm
Photography: Lubomír Drožď (Čaroděj), Pavel Veselý (Pablo)
Cast: Lubomír Drožď (Čaroděj), employees of ZZS Česká Lípa, workers and excavator operators
Music: traditional Japanese music
Sound intro 3 min 6 sec