FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Nirvana

← list of itemsCZ

Film se odehrává v předvečer oslav VŘSR, obvykle spojovaných s vojenskou přísahou branců. Na hrdinu filmu, čerstvého brance, doléhají z rozhlasu a televize oslavné zprávy z armádního prostředí. Duševně zlomen, pod tlakem nekonečných obrazů vojenských přehlídek, raději dobrovolně volí smrt. Rozhodne se pro otravu plynem, ulehá do plynové trouby a po ztrátě vědomí se dostavují halucinační vize, ve kterých spatřuje sám sebe v obklopení mořských živočichů, barevných korálů a abstraktních obrazců. Ty jsou v závěru opět pohlceny ohněm a dalšími šiky pochodujících vojáků. Jeho smrtí film končí a ve zhasnutém kinosále zní přednáška Egona Bondyho, v níž se opakují slova "svět je jen májá, takže se vlastně nic nestalo".

V tomto pacifistickém snímku se Čaroděj (podobně jako v Co nám zbejvá, 1986) kriticky staví k dobové militaristické propagandě i samotnému faktu povinné vojenské služby. Zároveň jde o jeden z prvních filmů, ve kterém využívá vícenásobnou trikovou expozici v kameře – ve scéně sebevraždy propojuje detaily herce a „psychedelické“ grafické podklady z časopisu National Georgaphic. Film byl natočen částečně na dvoře režisérova domu ve Ždírci (trikové záběry), jeho převážná část pak načerno, ve vypůjčeném bytě skutečného dukelského hrdiny, armádního plukovníka ČSLA v Praze na Pankráci. Jeho projekce byla předznamenána několikaminutovou předehrou v podobě zvukového záznamu vojenských manévrů na Šumavě ve vysílání České televize.

"Snímek volně navazující na Sny toaletářovy (Nirvána toaletářova), zachycující chvíle nejtěžšího stressu odvedence-povolance, reagujícího na agresivní militaristickou propagandu sebeobětováním." (Vladimír Gaar, Almanach Meliés, 1983)

Produkce: Čarodějné filmy pro lid
Scénář, režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Kamera: Vladimír Gaar (pan Karra), Lubomír Drožď (triková kamera)
Hrají: Pavel Veselý (Pablo de Sax), Egon Bondy (zvuk)
Hudba: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ) na text staré lidové písně
Zvuková předehra 31 sec, dohra 3 min 11 sec


EN

The film takes place on the evening before the celebrations of the Great October Socialist Revolution, usually associated with the oath of enlistment. The film’s protagonist, a fresh recruit, is exposed to festive TV and radio news regarding the military. Spiritually broken, and under pressure by the endless images of military parades, he commits suicide. He decides to commit suicide using gas, he lies in a gas oven and, after losing consciousness, he has hallucinations seeing himself surrounded by sea creatures, colourful corals and abstract patterns. In the end, they are swallowed by fire and new displays of marching soldiers. The film concludes with his death and, in the dark of the screening room, the audience can hear a lecture by Egon Bondy, repeating the words “the world is only ‘maya’, so actually nothing happened”.

In this pacifist film, Čaroděj (as in Co nám zbejvá? [What is Left to Do?], 1986) takes a critical approach to the military propaganda of the times as well as the fact that military service was compulsory. At the same time, it is one of the first films in which he employs a multiple trick exposure in the camera – in the suicide scene, it connects the details of the actor with “psychedelic” visuals from National Geographic. The film was shot partly in the backyard of the director’s house in Ždírec (trick shots), mostly illegally, in a borrowed apartment of a real hero from the battle for the Dukla Pass, a lieutenant of the Czechoslovak People’s Army in Pankrác in Prague. Its screening was preceded by a several minute intro in the form of a recording of military manoeuvres in Šumava as was shown on Czech TV.

“The film is a loose follow-up of the film Sny toaletářovy (Dreams of the Toilet Attendant) Nirvána toaletářova (Toilet Attendant’s Nirvana), portraying the moments of the outmost stress of a recruit-draftee, responding to the aggressive militarist propaganda with self-sacrifice.” (Vladimír Gaar, Meliés Anthology, 1983)

Producer: Čarodějné filmy pro lid
Script, director: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Photography: Vladimír Gaar (Mr Karra), Lubomír Drožď (trick camera)
Cast: Pavel Veselý (Pablo de Sax), Egon Bondy (sound)
Music: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ), adaptation of the lyrics of an old folk song
Sound intro 31 sec, finale 3 min 11 sec