FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Pohádka pro šílence
A Fairy-Tale for Madmen

← list of itemsCZ

Pohádkou pro šílence (s podtitulem Delirium žalu – jáma osamělosti) nás provází hlas režisérky Pigi. Fyzickou podobu vypravěče v kostýmech pierota, zvířete, dekadentní dívky a mýtického ptáka však představuje její sestra Erika (Hermína Wolfgang). Film začíná jako podobenství o životě lidí v podobě imaginární zvířecí republiky v pražské ZOO. Komentář, ne nepodobný československým filmovým týdeníkům, ironizuje některá dobová společenská témata, jako byla úspora energie (zvířata si nechala vymontovat z úsporných důvodů žárovky), alkoholismus, rozvrat rodiny (klece), plánované rodičovství nebo AIDS. Film pokračuje záznamy aktuálních festivit a veřejných slavností (taneční odpoledne v PKOJF, Spartakiáda, ve kterých hlavní představitelka filmu, jako dekadentní postava s walkmanem, narušuje harmonii veselících se účastníků. Film končí apokalyptickou sekvencí, ve které vypravěč v kostýmu ptačí postavy umdlévá v zasněžené krajině.

"Tahle pohádka dokázala z přítomného, jistě nemálo kritického, publika vydobýt nečekaně spontánní potlesk. Snad proto, že hrdinou téhle Šílené Pohádky by mohl být, a zcela možná i je, každý z přítomných. Před očima diváků tu vyvstal obraz absurdity tak reálné, živé a blízké, že smích už nestačil. Snad jenom hymna nebo potlesk. Diváci se prvnímu vyhnuli – tím by absurditu překročili až za míru snesitelnosti a za práh bolesti." (Reportáž z Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [jako Charlie a Kid], Vokno, 12/1987)

Produkce: Pigierott films
Kamera, střih, režie: Irena Gosmanová (Pigi)
Hrají: Erika Gosmanová (Slyp/Hermína Wolfgang), zvířata ze ZOO Praha, pražští důchodci a další.
Hudba: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Zvuková dohra 3 min 53 sec


EN

The Fairy-Tale for Madmen (with the subtitle, Delirium of Grief – Pit of Loneliness) is narrated by the voice of the director Pigi. However, the physical form of the narrator dressed like a Pierrot, an animal, a decadent girl and a mythical bird is embodied by her sister Erika (Hermína Wolfgang). The film starts like a parable of life in an imaginary animal republic in the Prague Zoo. A voice-over commentary, not dissimilar to Czechoslovak film journals, ironically speaks on some of the social issues of the period, such as energy savings (the animals removed the light bulbs for savings purposes), alcoholism, collapse of a family (cages), planned parenthood and AIDS. The film continues with current festivities and public celebrations: an afternoon dance programme in Julius Fučík Park of Culture and Leisure, the Spartakiad, in which the protagonist, like a decadent figure with a walkman, disturbs the harmony of the happy participants. The film ends with an apocalyptic sequence, in which the narrator in a bird costume collapses in a snowy landscape.

"This fairy-tale received an unexpected and spontaneous applause from the contemporary, and quite critical, audience. Perhaps due to the fact that each of them could be, and quite possibly is, the protagonist of this Mad Fairy-Tale. The audience was presented an image of absurdity so real and so close that laughter was not a sufficient response. Perhaps an anthem or applause would do. They avoided the first option – which would make the absurdity unbearable and cross the threshold of pain" (Report from the Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [as Charlie and Kid], Vokno, 12/1987)

Producer: Pigierott films
Photography, editing, director: Irena Gosmanová (Pigi)
Cast: Erika Gosmanová (Slyp/Hermína Wolfgang), animals from the Prague Zoo, senior citizens, etc.
Music: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Sound finale 3 min 53 sec