Centrum audiovizuálních studií FAMU

Bakalářské studium

Přijímací řízení oboru Audiovizuální studia je dvoukolové a sestává z vědomostních a talentových zkoušek. Během nich musí uchazeč prokázat schopnost kritického myšlení, základní přehled o oboru a individuální tvůrčí talent. Základním předpokladem přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka na úrovni porozumění textu a mluvenému slovu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU. Přihláška ke studiu se podává prostřednictvím on-line formuláře.


Co potřebuji?
Povinné práce a dokumenty

1. Dvě talentové práce z poslední doby

 • Jedno dílo ve formátu video do délky 15 minut.
 • Jedno dílo v libovolném médiu – např. video, fotografický cyklus, zvuk, text, dokumentaci realizované galerijní instalace, performance, díla ve veřejném prostoru, interaktivního, či on-line díla.
 • Nad rámec povinné talentové práce může uchazeč poskytnout k přijímacímu řízení volný výběr ze svého portfolia. Tato část musí být jasně odlišena od povinně předkládáných prací.

Pokud se jedná o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem, v případě síťových děl uveďte odkaz na URL. Autorská díla zašlete na dvou identických examplářích SD karty, nebo USB disku viditelně označených jménem uchazeče. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači. Díla poskytnutá na CD a DVD disku z technických důvodů nemohou být přijata.

2. Doprovodné dokumenty – zašlete jako počítačový soubor a navíc 4x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

 • Motivační dopis (1–3 normostrany[?]).
 • Analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej související s problematikou audiovize (3–8 normostran).
 • Seznam přečtených publikací ve vztahu k oboru.
 • Seznam 15 uměleckých děl, které z hlediska svého dosavadního vývoje považujete za podstatné.
 • Životopis.

3. Další povinné součástí

 • Přiložte 1x vytištěný seznam s názvy všech odevzdaných povinných prací.
 • Další administrativní součásti, termíny a způsob odevzdání prací najdete na hlavním webu FAMU.

Mám pohromadě vše potřebné a mohu práce odeslat?

 • 2x identický USB disk, nebo SD kartu, na které jsou všechny talentové práce, motivační dopis, analýza audiovizuálního díla, seznam přečtených publikací, seznam 15 uměleckých děl a životopis. Média jsou čitelně označena vaším jménem.
 • 4x vytištěný soubor dokumentů: motivační dopis, analýza audiovizuálního díla, seznam přečtených publikací, seznam 15 uměleckých děl a životopis.
 • 1x vytištěný seznam prací.
 • Další administrativní součásti dle pokynů studijního oddělení FAMU .

Průběh přijímacího řízení – První kolo

První kolo probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazeče). O výsledku jsou uchazeči postupující do druhého kola informováni písemně.

Průběh přijímacího řízení – Druhé kolo

 • Písemná reflexe uměleckého díla představeného na místě.
 • Test znalostí anglického jazyka – překlad do češtiny a resumé odborného anglického textu. Slovník v tištěné podobě je povolen.
 • Vstupní pohovor 20–30 min.

Hodnocení přijímacího řízení

Předpokladem úspěchu v přijímacím řízení je splnění všech částí zkoušky v prvním i druhém kole. O pořadí uchazečů rozhoduje především prokázaný talent a vstupní pohovor. Uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení, mohou být přijati dle aktuální kapacity přijímaných posluchačů v oboru.

Magisterské studium

Magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Elementárním předpokladem k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole.

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Audiovizuální studia. Uchazeč musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU. Přihláška ke studiu se podává prostřednictvím on-line formuláře.


Co potřebuji?
Povinné práce a dokumenty

1. Jedna talentová práce – dílo v médiu dle volby uchazeče (film, videoart, dílo z oblasti nových médií). Práce, nebo její dokumentace, by neměla přesáhnout délku 30 minut. Studenti FAMU předkládají závěrečné bakalářské dílo.

Nad rámec povinné talentové práce může uchazeč poskytnout k přijímacímu řízení výběr ze svého portfolia v libovolném formátu. Tato část musí být viditelně odlišena od povinně předkládané práce.

Pokud je předkládané o dílo skupinové, musí být jasně označeno, které části je uchazeč autorem. V případě síťových děl uveďte odkaz na URL. Talentové práce zašlete ve dvou identických examplářích na SD kartě, nebo USB disku viditelně označeném vašim jménem. Video musí být upraveno ve formátu, který dovoluje přehrání na běžném počítači. Díla poskytnutá na CD a DVD disku z technických důvodů nemohou být přijata.

2. Doprovodné dokumenty – zašlete jako počítačový soubor a navíc 4x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

 • Životopis, včetně výčtu vlastní tvůrčí činnosti nebo publikací.
 • Magisterský projekt v rozsahu 3 normostrany[?] sumarizující představu uchazeče o náplni a výstupech budoucího studia. Musí obsahovat zejména zamýšlená témata pro teoretickou diplomovou práci, náměty k absolventské praktické práci, představu o plánovaných zahraničních stážích či participace na grantových nebo vědeckých projektech, výběr přednášek a seminářů z nabídky FAMU, jež by chtěl uchazeč nad rámec povinných předmětů absolvovat.

3. Analýza audiovizuálního díla, nebo obecnější esej na téma související s audiovizí (rozsah 30 normostran). U absolventů bakalářského studia FAMU je předkládána pouze bakalářská teoretická práce. Zašlete jako počítačový soubor a navíc 1x v tištěné formě. V elektronické podobě použijte formát doc, docx, odt, nebo pdf.

4. Další povinné součásti

 • Další administrativní součásti, termíny a způsob odevzdání prací najdete na hlavním webu FAMU.

Mám pohromadě vše potřebné a mohu práce odeslat?

 • 2x identický USB disk, nebo SD kartu, na které je talentová práce, magisterský projekt, text z oblasti audiovize (30 stran), nebo teoretická bakalářská práce FAMU a životopis. Média jsou čitelně označena vašim jménem.
 • 4x vytištěný soubor dokumentů: magisterský projekt a životopis.
 • Další administrativní součásti dle pokynů studijního oddělení FAMU.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo je zaměřené na posouzení talentu a schopnosti kritického myšlení a probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazeče).

Do druhého kola, jež probíhá formou ústního pohovoru, komise navrhuje ty uchazeče, kteří prokáží dostatečnou míru talentu a teoretických schopností.

Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na FAMU, musí ve druhém kole formou testu z oblasti filmu a nových médií prokázat znalosti nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Audiovizuální studia.


Hodnocení přijímacího řízení

Předpokladem úspěchu v přijímacím řízení je splnění všech částí zkoušky v prvním i druhém kole. O pořadí uchazečů rozhoduje především prokázaný talent a vstupní pohovor. Uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení, mohou být přijati dle aktuální kapacity přijímaných posluchačů v oboru.