Centrum audiovizuálních studií FAMU

OpenEye

OpenEye je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny. Cyklus se koná nepravidelně od roku 2009

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1.
Učebna U1, 1. patro (není-li uvedeno jinak).
Pořádá FAMU — Katedra fotografie a Centrum audiovizuálních studií.


Program 2016

Středa 17. 2. 19:00
Jan Zálešák – Před apokalypsou
Přednáška představí výstavní projekt v procesu zrodu – konkrétně výstavu Apocalypse me, která bude zahájena 2. března 2016 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Bude zaměřena na reflexi procesu kurátorské práce, na trvale přítomné napětí mezi tématem výstavy (kurátorskou intencí) a uměleckými díly (uměleckými intencemi). Tematická výstavba výstavy bude představena jako proces, který není ani 14 dní před jejím zahájením zcela ukončen. Představena budou dílčí témata zahrnutá v kurátorské koncepci, jako je „ontologický obrat“ v antropologii a filosofii nebo aktuální diskuze o antropocénu; důraz bude kladen na příklady aktuální umělecké praxe, v níž tato témata rezonují.

Jan Zálešák (narozen 1979) je vysokoškolský pedagog, kurátor a příležitostný kritik. Publikoval knihy Umění spolupráce (2011) a Minulá budoucnost (2013) a ve spolupráci v Janem Brožem knižní extenzi stejnojmenné výstavy SSSSSS (2014). Je autorem tematických výstav Vzpomínky na budoucnost II (Dům umění města Brna, 2013), Moving Image (Futura, 2010) nebo Horká linka (Galerie Václava Špály, 2010).


Středa 2. 3. 19:00
Tomáš Dvořák – Životní formy personifikace
Odvalíme-li ze země kámen, najdeme pod ním zvláštní formu života: heterogenní systém tvořený směsí minerálních a organických prvků od bakterií a plísní až po žížaly. Odvalíme-li současné kritiky antropocentrismu (přístupy typu posthumanismu, transhumanismu, nového materialismu či objektově orientované ontologie), najdeme pod nimi zvláštní formu personifikace: neživé a nelidské entity se tu stávají svého druhu „osobami“ obdařenými nároky, právy, záměry či vůlí. Nejčastější podobou této nové personifikace je snaha “dát věcem hlas”. Neživé předměty, organismy různých říší, chytré technologie, ale i sociotechnické organizace typu institucí a korporací či procesy a jejich infrastruktury jako je trh, veřejné mínění či globální oteplování přitom nepromlouvají samy o sobě, nýbrž jsou zastupovány a interpretovány konkrétními skupinami aktérů, kteří promlouvají v jejich jménu a tak je uvádějí v život. Přednáška představí historický vývoj kulturních technik personifikace, jejich význam pro naše chápání rozdílů mezi živým a neživým, lidským a nelidským a důsledky tohoto rozhraničení pro současné podoby umění, vědění a politiky.

Tomáš Dvořák se věnuje výzkumné a pedagogické činnosti v oblastech teorie a dějin fotografie, médií a vizuální kultury na Katedře fotografie FAMU a filosofii a dějinám vědy ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Publikoval mj. Sběrné suroviny: texty a obrazy nedávné minulosti (2009), Kapitoly z dějin a teorie médií (2010), Současné přístupy v historické epistemologii (2013), Temporalita (nových) médií (2016).


Středa 16. 3. 19:00
Pedro Maia – Autorská přednáška
Čtvrtek 17. 3. 20:00
Pedro Maia – Projekce
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
Portugalský, v současnosti v Berlíně aktivní filmař Pedro Maia (narozen 1983) patří ke generaci tvůrců, kteří v prostředí nezávislých filmových „labů“ s téměř alchymistickým zaujetím prozkoumávají chemické procesy vzniku obrazu. Jeho filmy překypují netradičními barevnými posuny, podprahovými záblesky světla, zpřítomňují a vizuálně rozvíjí samotnou přítomnost filmové materie. Maia vychází z letité tradice rukodělného filmu, která v pojetí soudobých tvůrců již dávno opustila radikální pozice kritiky filmového média a pohybuje se spíše v prostoru mediální archeologie, doprovázené remediací filmových kvalit do digitálního prostoru. Kromě filmů na formátech 8 a 16mm Maia vytváří instalace a performance, ve kterých pomocí aparátů vlastní konstrukce zasahuje do mechanismů projekce. V posledních letech se stal jedním z nejvyhledávanějších „analogových VJs“, mimo jiné vytvořil koncertní projekce pro Vessel, Shxcxchcxsh, Panda Bear, Lee Ranalda, Fennesze, Demdike Stare, Tropic of Cancer a další.

Autorská přednáška na FAMU bude exkurzem do jeho laboratorní práce v domovském labu LaborBerlin a o evropské iniciativě ReMi, která usiluje o udržení znalostní báze práce s filmem na principu komunitní praxe. O den později osobně uvede Maia výběr ze svých posledních filmů v kině Ponrepo.


Pondělí 4. 4. 19:00
Geoffrey Batchen – In Absentia: Politické interpretace bezkamerové fotografie
Jak může fotografie, která zjevně nezobrazuje nic příznačného, říci něco podstatného o světě, který obývá? Jak může fotografie, která reprezentuje, avšak nezobrazuje danou situaci vypovídat něco o její dějinném ukotvení? Tato přednáška se bude snažit nastínit odpovědi na politické aspekty fotografie na příkladu snímků vytvořených bez použití kamery mezi 30. léty 19. století a současností. Bezkamerová fotografie je ze současného pohledu vlastně vždy politickou: její optická a fotochemická pravidla jsou založena na zpochybňování a přehodnocování zažitých a politicky ustálených hodnot. Její vytváření navrací fotografii ze světa globálního kapitalismu, bezbřehé ekonomie a masového vykořisťování zpět do sféry unikátního, ručně provozovaného řemesla. Avšak ani tyto fotografie nejsou nevinné – jejich obraz je založen na procesech toxických, radioaktivních, enigmatických, násilných a obecně nebezpečných. Nelze je ani považovat „abstraktní“. Tato přednáška se pokusí osvětlit, jak bezkamerové fotografie nově definují povahu fotorealismu a jak mohou zaujímat roli politického aktéra.

Profesor Geoffrey Batchen vyučuje dějiny umění na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandě, specializuje se na historii fotografie. Je mimo jiné autorem knih Each Wild Idea: Writing, Photography, History (2001), Forget Me Not: Photography and Remembrance (2004), William Henry Fox Talbot (2008), What of Shoes? Van Gogh and Art History (2009), Suspending Time: Life, Photography, Death (2010) a More Wild Ideas (2015). Editoval sborníky Photography Degree Zero: Reflections on Roland Barthes’s Camera Lucida (2009), je spolueditorem Picturing Atrocity: Photography in Crisis (2012). V dubnu tohoto roku bude zahájena jeho výstava Emanations: The Art of the Cameraless Photograph (Govett-Brewster Gallery, New Plymouth), při této příležitosti vyjde i stejnojmenná kniha v nakladatelství Prestel.


Středa 13. 4. 19:00
Michal Rataj – Malovat zvukem
Zvuk jako médium budující prostorové obrazy – to je linie, která prochází v posledních letech různými polohami tvorby Michala Rataje. Objevuje se v rozhlasových pracích, akusmatické hudbě i živých zvukových koncertech. Autor představí výběr děl z posledních let a prakticky demonstruje grafický tablet jako interaktivní hudební nástroj tak, jak jej používá v poli mezi gestem lidské ruky a zvukem vznikajícím v reálném čase. Michal Rataj také představí aktuální umělecký výzkum na katedře skladby, jehož se v posledních letech účastnili jak studenti hudební, tak i filmové fakulty.

Michal Rataj (narozen 1975) je hudební skladatel, producent, vysokoškolský pedagog. Vystudoval muzikologii na FF UK a skladbu na HAMU. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Jako skladatel se věnuje elektroakustické a instrumentální hudbě, je autorem dvacítky filmových hudeb a stovky zvukových realizací rozhlasových her. Pracoval jako hudební režisér a producent v Českém rozhlase. Od roku 2003 je producentem pořadu Radioateliér zaměřeného na progresívní formy současných akustických umění. Je docentem na katedře skladby HAMU a vyučuje na NYU Prague.


Středa 20. 4. 19:00
Piotr Tkacz – Architektonické partitury
Čtvrtek 21. 4. 19:30
Piotr Tkacz – Koncert
Galerie AMU, Malostranské náměstí 12
Standardní hudební notace již mnoho let nedostačuje výrazovým potřebám soudobé hudby. To postupně vedlo k rozvoji alternativních forem zápisu, jako je grafická notace, text, nebo jejich kombinace. Přednáška v tomto kontextu představí kompoziční strategie Johna Cage, Romana Haubtenstock-Ramati, R. M. Schafera, Iannise Xenakise a Manfreda Werdera, dále pak vlastní Tkaczovy práce vycházející z architektonických plánů jakožto výchozího bodu zvukové kompozice.

Piotr Tkacz (narozen 1985) je polský improvizátor, podílí se na řadě hudebních projektů (spolupracoval mj. se Seijim Morimotem nebo Alicí Hui-Sheng Chang). Českému publiku se představil i v rámci Ostravských dnů nové hudby. Sólově vystupuje mj. jako Dj 2 Lewe Ręce. Jeho idiosynkratické sety, pojaté podobně ironicky jako jeho pseudonym, jsou mimožánrovými kolážemi spojujícími zdánlivě neslučitelné. Spolu se svým bratrem Mikołajem tvoří duo Radioda, pod touto hlavičkou se poslední tři roky věnují živé hře na radiové přijímače (album Rondo, 2013). Jeho texty o hudbě byly mimo jiné uveřejněny v časopisech HIS Voice, Czas kultury, Glissando, 2+3D, Dwutygodnik/Biweekly a Fragile. Pravidelně vystupuje na významných hudebních festivalech, mj. Animator, Musica Electronica Nova a další.


Středa 4. 5. 19:00
Filip Suchomel – Fotografie na Dálném východě v bodě 0: Počátky nového média v Číně a Japonsku v polovině 19. století
Přednáška představí prvopočátky fotografie na Dálném východě, její postupné etablování jako důležitého nástroje poznání dálněvýchodní společnosti. Autor se zaměří nejen na fotografii určenou pro zahraniční odběratele, jejímiž konzumenty byli především Evropané a Američané, kteří na Dálný východ přijížděli za obchodem, zábavou i jako pouzí cestovatelé, ale rovněž na první práce domácích tvůrců, kteří ve své tvorbě spojovali místní tradiční nazírání se západními importovanými principy.

Filip Suchomel je historik umění a japanolog. Ve své odborné práci se dlouhodobě věnuje studiu japonského a čínského užitého umění, grafiky, fotografie a vlivům umění Dálného východu na evropskou kulturu od 16. století do současnosti.


Pá 7. 10. 17:00 (tranzitdisplay)
Margarida Mendes, Jennifer Teets – The World in Which We Occur
Svět, v němž se vyskytujeme je cyklus událostí, který se odehrává živě, prostřednictvím telefonu. Obsahově se zabývá otázkami, k nimž se vyjadřují respondenti z celého světa. Cyklus pojednávající o otázkách moderního světa zakotvených v dějinách materiálna a neustálých změn i o relevantních vědeckých záležitostech propletených s politikou a formujících dnešní svět, vychází z dotazování a epistemického hledání. Na pražském setkání se bude diskutovat o pojmu underground. Potvrzenými hosty jsou Anna Tsing (profesorka antropologie, University of California v Santa Cruz), Kai Bosworth (geograf, doktorand v oboru geografie, University of Minnesota) a Stuart McLean (docent antropologie, University of Minnesota). Akce se koná v rámci Fotograf festivalu v galerii tranzitdisplay, Dittrichova 9, P-2. www.fotografestival.cz.

Margarida Mendes je autorka, kurátorka a lektorka působící v Lisabonu. V roce 2009 založila v Lisabonu projektový prostor The Barber Shop, kde pořádá semináře a rezidence věnované uměleckému a filozofickému výzkumu. Sama se zabývá prolínáním kybernetiky, filozofie, vědy a experimentálního filmu, zajímá se o alternativní metody výuky a politickou stabilitu, které se pokouší prosazovat v kolektivní praxi, dramaturgii a aktivismu. Jennifer Teets je kurátorka, autorka, badatelka a performerka působící v Paříži. Je známá svým výzkumem sýru, bláta a keramiky terra-sigillata, jejich přerodu v materialitu a entitu a jejich schopnosti stát se něčím jiným, jakmile se ocitnou na výstavě nebo v eseji. Ve svém výzkumu a textech kombinuje dotazování se sociálními vědami, filozofií a kritikou fikce a v kurátorské praxi vychází z dotazování.


St 19. 10. 19:00
Petr Lupač – Na okraji digitální propasti: Internet jako sen, norma a monolit
Kdo a jak používá internet? Je jeho neužívání iracionální? Proč je představa digitální generace zavádějící? Internet je natolik obtížně uchopitelný a složitý technologický systém, že veškeré jeho vnímání i snahy o překročení tohoto pojmu představují razantní redukci. Přednáška uvede tři takové málo reflektované reduktivní modely – představy spojené s realizací projektu rozšíření počítačových sítí, vnímání internetu jako konformní praxe využívající spojitý globální virtuální prostor a normativní představu internetu jako technologie, kterou by „každý měl“ soukromě vlastnit a užívat v maximální možné míře. Zastřešující téma i centrální otázka přednášky reaguje na problém absentující imaginace jiných sociálních světů a kolonizace současnosti i budoucnosti.

Petr Lupač působí na katedře sociologie FFUK se zaměřením na obecnou sociologii, sociologii masových a nových médií a sociologii vědy a techniky. Zabývá se výzkumem sociální podmíněnosti současného technologického rozvoje, od roku 2013 se pak zejména ve spojení s pojmem „digital divide“, sociálních a politických aspektů nerovného užívání internetu. Výsledkem této práce je nedávná publikace Za hranici digitální propasti (2015), v níž si klade otázku, zda jsou neuživatelé internetu v současné společnosti znevýhodněni či zda jim v blízké době hrozí riziko sociálního vyloučení.


St 9. 11. 19:00
Patryk Grzeszczuk – This War of Mine
This War of Mine je netradiční počítačová indie hra uvedená na trh v roce 2014 polskou společností 11 bit studios. Její hlavní dějová zápletka je vedena z perspektivy civilistů uprostřed vrcholícího válečného konfliktu v průběhu obléhání Sarajeva v letech 1992-96. V době uvedení získala nejen nepřeberné množství mezinárodních cen, ale vyvolala kontroverzní reakce v hráčských komunitách i mainstreamových médiích. Člen vývojového týmu 11 bit studios Patryk Grzeszczuk představí během přednášky některé ze strategií spojených s uvedením hry na trh, včetně následných pozitivních i negativních společenských a politických dopadů.

11 bit studios je Varšavskou vývojářskou společností založenou v roce 2010. Jejím prvním titulem byla série Anomaly (Apple Design Award, 2011), největší průlom však zaznamenala po dvou letech příprav This War of Mine (2014), která pokryla náklady spojené s vývojem během prvních dvou dnů prodeje a od té doby udržuje čelní pozici na portálu Steam. Studio získalo za své tituly řadu významných cen, včetně Best of PAX, v tomto roce uvádí nový distopický titul Frostpunk s tématem přežití v post-apokalyptickém světě.


St 16. 11. 19:00
Zach Blas – Contra-Internet
Snad z důvodu nedostatečné imaginace je pro nás dnes přístupnější představa celoplanetární degradace přírody, než vize globální poruchy internetu. Umělecký projekt Contra-Internet (2014-) Zacha Blase je rozsáhlou instalací využívající běžná militantní gesta internetové subverze: globální šíření šifrovacích taktik, autonomní ad-hoc sítě a prostor dark netu. Jeho cílem je kritická dekonstrukce internetu jakožto hegemonického deskriptoru sítě i jako vrcholné arény politické kontroly a moci. Projekt dokumentuje a spekulativně rozvíjí globální síťové alternativy, s volnou inspirací v Preciadově Contra-Sexual Manifesto nahlíží na internet z feministické a queer perspektivy a s hackerským étosem hledá cesty, jak tyto přístupy politicky sjednotit.

Zach Blas je umělec a teoretik, působí na katedře vizuální kultury Goldsmith University of London. Zaměřující se na technologii a politiku minorit, jeho tvorba kriticky odráží témata technologické kontroly, biometrické a síťové hegemonie. Mezi jeho nejznámější práce patří kromě rozsáhlé performativní instalace Contra-Internet (2014-) a Facial Weaponization Suite (2011-14) v níž navrhuje kolektivní masky pro zamezení automatického rozpoznání obličeje. Blas je autorem řady studií, článků (DIS Magazine, Journal of Aesthetics and Protest, a d.), mj. The End of the Internet (As We Knew It) (2014) a knih Escaping the Face (2016) a Informatic Opacity: The Art of Defacement in Biometric Times (2016). Pravidelně vystavuje v širokém mezinárodním měřítku, v posledních letech mimo jiné ZKM, Karlsruhe; e-flux a New Museum, New York; Transmediale, Berlin a další.


St 30.11. 19:00
Megan Luke – Petrified Vision, Animate Wood: On the Photography of African Sculpture
Krátký film Chrise Markera a Alaina Resnaise Les statues meurent aussi (1953) byl krátce po své premiéře v Cannes zakázán. Důvodem, který přetrval až do pařížského necenzurovaného uvedení v roce 1968, byl jeho kritický postoj k evropské koloniální exploataci. Přednáška Megan Luke se zaměří na reprezentaci afrických artefaktů ve filmu Markera a Resnaise a na kontext jejich umístění v pařížském Musée de l’Homme a londýnském British Museu. Pokusí se tento film začlenit do dějin fotografické reprodukce, která vnesla africké umění do diskurzivního prostoru umění moderního. Dále pak poukáže na manipulace jeho specifických vizuálních konvencí, jež probíhala v součinnosti s rozvojem teorie modernistické plastiky a uměleckého primitivismu a na jejich další využití ve zpravodajství a etnografickém dokumentu.

Megan R. Luke je profesorkou umění a historie na University of Southern California. Je autorkou knihy Kurt Schwitters: Space, Image, Exile (2014), za kterou v roce 2015 obdržela cenu Roberta Motherwella, dále spolueditorkou publikace Photography and Sculpture: The Art Object in Reproduction (2017). V současnosti připravuje k vydání studii The Sculptural Surrogate: Reproduction and the Ritual Object, v níž zkoumá role reprodukčních technologií a materiálů ve vývoji moderních teorií a historií sochařství.


St 14. 12. 19:00
Aleš Svoboda – Umění podle algoritmu
Zcela nový typ strojů – počítače – se od svého vynalezení postupně prosadily ve vědě, výrobě i každodenním životě. Jak dopadl průnik umění a počítačové technologie? Počáteční naděje, vkládané do předpokládané intelektuální potence počítačů, postupně značně zastínila praxe okamžitého manuálního manipulování s digitalizovanými soubory. Nicméně linie hledání počítačové podpory samotného tvůrčího procesu se stále bohatě rozvíjí v řadě specifických disciplín „počítačového umění“, dnes označovaných jako počítačové generativní umění, umění umělého života, umění umělé inteligence a evoluční umění. Je takové umění v kontradikci se samotným smyslem umělecké tvorby, nebo cestou k jejímu dalšímu rozvoji?

Aleš Svoboda je výtvarný umělec, teoretik a kritik moderního a současného umění, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Od počátku 80. let zapojoval do své tvorby počítač. Vystavoval na řadě individuálních i kolektivních výstav doma i v zahraničí, teoreticky se zabývá též dějinami počítačového umění, metakreativitou a uplatněním umělé inteligence a umělého života v umění.

 

OpenEye is a series of guest lectures by theorists, artists and lecturers addressing the themes of contemporary arts and new technologies. The lectures are open to students of FAMU and other art academies, universities and the general public. They are held in English or simultaneously translated.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Prague 1
Room U1, 1st floor (unless mentioned otherwise).
OpenEye series is organized by FAMU — Dpt. of Photography in cooperation with Center for audiovisual studies.


Programme 2016

17. 2. 19:00
Jan Zálešák – Before the Apocalypse
The lecture presents an exhibition project in the process of its emergence – namely the exhibition Apocalypse Me that will open on the 2nd of March, 2016 in the Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem. The lecture will reflect on the process of curatorial work, on the ever-present tension between the exhibition theme (curator’s intent) and works of art (artist’s intent). The topical structuring of the exhibition will be presented as a process which is not fully completed even 14 days before the opening. Several themes included in the curator concept will be presented, i.e. the “ontological turn” in anthropology and philosophy or the current discussion on the Anthropocene. Emphasis will be placed on examples of current art practice which resonate with this topic.

Jan Zálešák (born 1979) is a university lecturer, curator and occasional critic. He has published the books The Art of Collaboration (2011) and The Former Future (2013), in collaboration with Jan Brož the book extension of the eponymous exhibit SSSSSS (2014). He is the author of thematic exhibitions Memories of the Future II (The Art House Brno, 2013), Moving Image (Futura, 2010) and Horká linka (Václav Špála Gallery, 2010).


2. 3. 19:00
Tomáš Dvořák – Personification as a Form of Life
If we lift a rock from the earth, we find beneath it a strange form of life: a heterogeneous system made by a mix of mineral and organic elements from bacteria and mold to worms. If we lift contemporary critiques of anthropocentrism (approaches such as post-humanism, trans-humanism, new materialism or object-oriented ontology), we find beneath them strange forms of personification: inanimate and non-human entities become kinds of “persons” endowed with rights, claims, intentions or wills. The most frequent form of this new form of personification is the attempt to “give things a voice”. Inanimate objects, organisms of various domains, smart technologies or socio-technical organizations such as institutions and corporations and their infrastructures such as the market, public opinion or global warming do not speak for themselves but rather are represented and interpreted by particular groups of actors, who speak in their names and thus bring them to life. The lecture will present the historical development of cultural techniques of personification, its importance for our understanding of the differences between the animate and inanimate, human and non-human and the consequences of these demarcations for our contemporary forms of art, knowledge and politics.

Tomáš Dvořák, Ph.D. is a researcher and instructor in history and theory of photography, media and visual culture theory at the Department of Photography, FAMU and an associate researcher in philosophy and history of science at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences.


16. 3. 19:00
Pedro Maia – Lecture and Q&As
FAMU, Smetanovo náb. 2, 1. patro, U1
7. 3. 20:00
Pedro Maia – Films
Ponrepo Cinema
Portuguese filmmaker working mostly around the concept of Analogue Cinema, exploring the medium potentiality, and expanding the aesthetic and technological “heritage” of the classic films procedures of working with 16mm and 8mm material. Collaborates with numerous musicians across the rock and electronic scenes and his works has been presented in numerous film festivals and galleries. Since 2004 has been developing live cinema concept, manipulating images in real time and interacting with sound, which collaborated with several musicians such as Panda Bear, Lee Ranaldo, Fennesz, Vessel, Craig Leon, Demdike Stare, Sandro Perri, Shackleton, Jacaszek, Tropic of Cancer, and others.


4. 4. 19:00
Geoffrey Batchen – In Absentia: The Politics of Cameraless Photography
How can a photograph of nothing – of nothing discernable or apparently significant – be said to offer some useful political purchase on the world it inhabits? How can a photograph that represents, but does not depict, a given situation be freighted with historical knowledge and import? Confining itself to examples of cameraless photography, from the 1830s to now, this paper will ask these questions with a view to determining a politics for such photographs in the present. In fact, given our contemporary context, cameraless photographs assume that photography is always already a politics; to engage the visual and chemical grammar of the photograph is to dispute and challenge that fixity of that politics. To make such photographs returns photography to a unique, hand-made craft and away from global capitalism and its vast economies of mass exploitation. Not that these photographs are innocent; on the contrary they are often generated by actions that are toxic, radioactive, enigmatic, violent, dangerous. Nor are they “abstract.” Instead, I will argue, they redefine the nature of photography’s realism as well as its potential as a political agent.

Professor Geoffrey Batchen teaches art history at Victoria University of Wellington in New Zealand, specializing in the history of photography. His books include Burning with Desire: The Conception of Photography (1997), Each Wild Idea: Writing, Photography, History (2001), Forget Me Not: Photography and Remembrance (2004), William Henry Fox Talbot (2008), What of Shoes? Van Gogh and Art History (2009), Suspending Time: Life, Photography, Death (2010) and More Wild Ideas (forthcoming in Chinese, 2015). He has also edited Photography Degree Zero: Reflections on Roland Barthes´s Camera Lucida (2009) and co-edited Picturing Atrocity: Photography in Crisis (2012). In April 2016, his exhibition, Emanations: The Art of the Cameraless Photograph, will open at the Govett-Brewster Art Gallery in New Plymouth, New Zealand. A book with the same title will be published by Prestel.


13. 4. 19:00
Michal Rataj – Painting with Sound
Sound as a medium producing spatial images – this is the main guideline of Michal Rataj’s recent work. It appears in his work for radio, acousmatic music and live sound concerts. He will presents a selection of works from the last few years and demonstrate a graphic tablet as an interactive musical instrument as he uses it in the field between human hand gestures and real-time sound production. Michal Rataj will also present current artistic research at the Department of Composition in which students of both music and film faculties have taken part.

Michal Rataj (born, 1975) is a composer, producer and university instructor. He studied musicology at the Faculty of Philosophy of Charles University and composition at HAMU. As a composer he is dedicated to electro-acoustic and instrumental music, he is the author of some 20 film scores and 100 sound scores for radio plays. He has worked as a music director and producer at Czech Radio, since 2003 as the producer for the Radioateliér program focused on progressive forms of contemporary acoustic arts. He is an associate professor at the Department of Composition at HAMU and a lecturer at the New York University in Prague.


20. 4. 19:00
Piotr Tkacz – Architectural scores
FAMU, Smetanovo náb. 2, 1. patro, U1
21. 4. 19:30
Piotr Tkacz – Live concert
Galerie AMU, Malostranské náměstí 12
The standard musical notation for many years doesn´t suffice to express all the ideas that composers have. Because of that various forms of scores (using graphic means, text or combining both) have been developed. In my lecture I´ll talk about works of Cornelius Cardew, John Cage, Roman Haubtenstock-Ramati, R. Murray Schafer, Iannis Xenakis, Manfred Werder among others. I´ll also draw upon my own practice of using architectural plans as starting points for realization of music compositions.

Piotr Tkacz (born 1985) writes, mostly about music, leads a broadcast, organizes concerts, exhibits and records. He is the co-creator of a project Kurort, Revue svazu českých architektů, Stupor, he is opend on variety of improvisional meetings, and also performs text and graphic scores. His articles were published in HIS Voice, Czas kultury, Glissando, 2+3D, Dwutygodnik/Biweekly, Fragile. Tkacz was invited to festivals as Ostrava New Music Days, Animator, Musica Electronica Nova and gave lectures in National Museum of Ethnography in Warsaw and Kulturhauz in Toruń.


4. 5. 19:00
Filip Suchomel – Photography in the Far East at Point Zero: Beginnings of New Media in China and Japan in the middle of the 19th Century
The lecture will present the beginnings of photography in the Far East and its gradual establishment as an important instrument of knowledge about Far East societies. It will focus not only on photography intended for foreign subscribers, who were primarily Europeans and Americans coming to the Far East for business, entertainment and as travellers, but also on the first pieces of domestic artists who in their work linked local traditions of contemplation with principles imported from the West.

PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. is an art historian and Japanologist. His professional practice has been long devoted to a study of the Japanese and Chinese use of art, graphics, photography and the influence of Far Eastern art on European culture from the 16th century to the present.


Fri Oct-7 5pm (Tranzitdisplay)
Margarida Mendes, Jennifer Teets – The World in Which We Occur
The World in Which We Occur is an event series co-led by Margarida Mendes and Jennifer Teets, taking place live over the telephone, and formulated around questions addressed by speakers across the world. Embarking on modern day issues rooted in the history of materiality and flux as well as pertinent politically enmeshed scientific affairs shaping our world today, the series’ premise is one of interrogation and epistemic search. Confirmed guests:  Anna Tsing – Professor of Anthropology at University of California, Santa Cruz; Kai Bosworth – Geographer, PhD candidate in Geography, University of Minnesota; Stuart McLean – Associate Professor of Anthropology at the University of Minnesota.

Margarida Mendes is a writer, curator, and educator, living and working from Lisbon. In 2009, she founded the project space The Barber Shop in Lisbon, where she hosts a programme of seminars and residencies dedicated to artistic and philosophical research. Exploring the overlap between cybernetics, philosophy, sciences, and experimental film, her personal research investigates the dynamic transformations of materialism and their impact on societal structures and cultural production. She is interested in exploring alternative modes of education and political resilience through her collaborative practice, programming, and activism. She recently formed part of the curatorial team of the 11th Gwangju Biennale and curated Matter Fictions at Museu Berardo, Lisbon. Jennifer Teets is a curator, writer, researcher and performer, living and working from Paris. She is known for her research on cheese, mud, and terra-sigillata – their transitioning towards materiality and entity and their ability to become something else when put in an exhibition or an essay. Her research and writing combines inquiry, sciences studies, philosophy, and fiction-critique, and performs as an interrogative springboard for her curatorial practice. She recently exhibited (with Lorenzo Cirrincione) Elusive Earths III at Parallel, Oaxaca, Mexico.


Wed Oct-19, 7pm
Petr Lupač – Beyond the Digital Divide
Who are the internet users, what are their intentions, goals and strategies? Is avoiding the internet irrational? Why is the concept of “digital generation” misleading? Internet is such a complex technological system that any attempt to define it is necessarily and severely reductive. The lecture will introduce three such reductive models – conceptions related to the expansion of computer networks, understanding the internet as a conformist practice within the global virtual space, and the normative understanding of the internet as a technology privately owned and used by everyone. The lecture will point out the limits of our imagination of different social worlds and the colonization of both our present and future.

Petr Lupač is a member of the Department of Sociology, Faculty of Arts, Charles University in Prague. He focuses on general sociology, sociology of mass and new media, sociology of science and technology. He recently published a book on the “digital divide” that deals with the question whether the internet non-users are disadvantaged in contemporary societies and face the risk of being socially excluded.


Wed Nov-11, 7pm
Patryk Grzeszczuk – This War of Mine
This War of Mine is quite unusual computer game. It shows war from perspective of civilians and as such was a tought topic to communicate to gaming community or mainstream media in general. How communication strategy for This War of Mine game has been forged and what was the social and policital resonance after the release. Let’s see how the strategy has been made, how it worked and what was the social and political resonance after the release of the game – all the positive and negative aspects.

11 bit studios, based in Warsaw, Poland, is a multiplatform game development studio selling games worldwide. In 2010 we started with Anomaly Series, which received Apple Design Award and a number of other titles. The next big thing was This War of Mine, released in 2014 after two years of work. The cost of development were covered in first weekend after the premiere, and since then the game keeps being one of the topsellers on Steam and other distribution platforms. The games developed by 11 bit studios received a great esteem from both, players and worldwide gaming media, which resulted in number of awards, including Best of PAX, Independent Games Festival Audience Award and SXSW Matthew Crump Cultural Innovation Award, Games4Change Best Gameplay & People’s Choice Award at G4C.


Wed Nov-16, 7pm
Zach Blas – Contra-internet
It seems to be easier for us today to imagine the thorough going deterioration of the earth and of nature than the breakdown of late internet; perhaps that is due to some weakness in our imaginations. Spanning video, sculpture, performance and text, Contra-Internet is a large-scale installation that engages the emerging militancies and subversions of the Internet, such as the global proliferation of encryption tactics, autonomous mesh networks, and darknets. The project aims to critique the Internet as both a hegemonic descriptor for digital networking and premier arena of political control. It also documents and speculates upon network alternatives that activists are developing globally. Inspired by Paul B. Preciado’s Manifesto contrasexual, Contra-Internet is oriented from a feminist and queer perspective, in an effort to unite such political positions with a hacker ethos. Contra-Internet functions as an expansive conceptual, practical, and experimental framework for refusing the control logic of the Internet while building alternatives to its infrastructure.

Zach Blas is an artist and writer whose practice engages technics and minoritarian politics. Currently, he is a Lecturer in the Department of Visual Cultures at Goldsmiths, University of London. Blas has exhibited and lectured internationally, recently at Whitechapel Gallery, London; ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe; Institute of Contemporary Arts, London; e-flux, New York; Institute of Modern Art, Brisbane; New Museum, New York; Museo Universitario Arte Contemporáneo, Mexico City; and transmediale, Berlin. Residencies include Eyebeam in New York, The Moving Museum Istanbul, The Banff Centre, and the Delfina Foundation in London. Blas’s recent works respond to technological control, biometric governmentality, and network hegemony. Facial Weaponization Suite (2011-14) consists of “collective masks” that cannot be detected as human faces by biometric facial recognition software. Contra-Internet (2014-present) explores subversions of and alternatives to the internet and is supported by a 2016 Creative Capital award in Emerging Fields. Blas is producing two books, Escaping the Face, an artist monograph to be published by Sternberg Press, and Informatic Opacity: The Art of Defacement in Biometric Times, a theoretical study that considers biometric facial recognition as an emerging form of global governance alongside aesthetico-political refusals of recognition, such as masked protest. Blas has published writings in Documentary Across Disciplines (The MIT Press and Haus der Kulturen der Welt); Queer: Documents of Contemporary Art (The MIT Press and Whitechapel Gallery); Little Joe; Journal of Aesthetics and Protest; You are Here: Art after the Internet (Cornerhouse Books); DIS Magazine; Women Studies Quarterly (The Feminist Press); and co-edited micha cárdenas’ The Transreal: Political Aesthetics of Crossing Realities (Atropos Press). His work has been written about and featured in Artforum, Art Review, Frieze, Art Papers, Hyperallergic, Mousse Magazine, The Atlantic, Al Jazeera America, and Wired. Blas holds a PhD from the Program in Literature at Duke University and a MFA from the University of California, Los Angeles.


Wed Nov-30, 7pm
Megan Luke – Petrified Vision, Animate Wood: On the Photography of African Sculpture
The short film by Chris Marker and Alain Resnais, Les statues meurent aussi (Statues also die, 1950–53), was banned immediately upon its debut at Cannes for its incendiary critique of colonial exploitation, and it was not until 1968 that it was first screened publicly in Paris as a complete, uncensored print. This lecture will focus on how Marker and Resnais visualized African artifacts on film and staged arguments about their display in institutions such as the Musée de l’Homme and the British Museum. It will situate their work within a longer history of photographic reproduction that brought African art into the discursive spaces of modern art, and it will contrast their manipulation of specific visual conventions integral to the development of modernist sculptural theory and artistic primitivism to their use of found footage from newsreels and ethnographic films.

Megan R. Luke is Assistant Professor of Art History at the University of Southern California. She is the author of Kurt Schwitters: Space, Image, Exile (University of Chicago Press, 2014), which received the 2015 Robert Motherwell Book Award. With Sarah Hamill (Oberlin College), she is the co-editor of Photography and Sculpture: The Art Object in Reproduction (forthcoming, Getty Publications, 2017) and the recipient of a Collaborative Research Fellowship from the American Council of Learned Societies. She is currently preparing a new book, The Sculptural Surrogate: Reproduction and the Ritual Object, which considers the role of reproductive technologies and materials in the development of modern theories of sculptural perception and history.


Wed Dec-14, 7pm
Aleš Svoboda – Art After Algorithm
Computers have gradually penetrated into all spheres of science, production, as well as our everyday lives. What is their impact on the artistic realm? The initial hopes and prospects of computers’ intellectual potential were soon overshadowed by the practice of immediate manual manipulation with digitized files. But the search for computer-enhanced creative process is still being developed within many different spheres of “computer art” (computer-generated art, art of artificial life, art of artificial intelligence, evolutionary art). Do these tendencies contradict the very meaning of artistic creativity or do they contribute to its further development?

Aleš Svoboda is a visual artist, theorist and critic of modern and contemporary arts; lecturer and researcher at the Faculty of Humanities of the Charles University in Prague. He uses computers in his artistic work since the beginning of 1980s and has exhibited widely both in the Czech Republic and abroad. His theoretical interests focus on the history of computer art, meta-creativity and the uses of artificial intelligence and artificial life in arts.